Asbestafbraak door schimmels

Samenvatting project

De Nederlandse overheid heeft hoge ambities gesteld voor het verwijderen van asbest in diverse toepassingen. Vanaf 2024 mag niemand bijvoorbeeld nog een asbest dak hebben. Om deze ambities te realiseren, zijn grote kosten gemoeid, en veel van deze kosten gaan zitten in veiligheidsmaatregelen en storten. Methoden om de verwijdering en storten van asbest gemakkelijker en veiliger te laten plaatsvinden zouden tot grote kostenbesparingen kunnen leiden. Afvalverwerkende bedrijven zoals Van Gansewinkel kunnen hier een groot voordeel aan hebben.
Uit eerder onderzoek was bekend dat schimmels in staat zijn asbestvezels gedeeltelijk op te lossen. Uit een verkennend onderzoek door Deltares, TNO en CBS is gebleken dat deze methode kan leiden tot 80 tot 100% oplossing van chrysotielvezels in ca. twee maanden. Dit vormde aanleiding om nader te onderzoeken of en zo ja hoe deze methodiek ingezet kan worden voor praktische sanering van asbestafval. Het merendeel van het asbestafval in Nederland bestaat uit chrysotielhoudend asbestcement. Voor afbraak door schimmels moeten de chrysotielvezels uit het cement worden vrijgemaakt. Het project maakt deel uit van TKI innovatiethema Eco-engineering & nature based solutions.

Doel van het project

Antwoord geven op de vragen:1. Hoe kan asbestcement beschikbaar worden gemaakt voor afbraak door schimmels?2. Hoe kunnen asbestvezels die via afspoeling van asbestdaken in de bodem zijn terechtgekomen worden afgebroken met behulp van schimmels?3. Hoe kan kennis over afbraak van asbest met schimmels worden opgeschaald naar de praktijktoepassingen?

Motivatie

De Nederlandse overheid heeft hoge ambities gesteld voor het verwijderen van asbest in diverse toepassingen. Vanaf 2024 mag niemand bijvoorbeeld nog een asbestdak hebben. Om deze ambities te realiseren zijn grote kosten gemoeid en veel van deze kosten gaan zitten in veiligheidsmaatregelen en storten. Methoden om de verwijdering en storten van asbest gemakkelijker en veiliger te laten plaatsvinden zouden tot grote kostenbesparingen kunnen leiden. Afvalverwerkende bedrijven zoals Van Gansewinkel kunnen hier een groot voordeel aan hebben. Uit eerder onderzoek was bekend dat schimmels in staat zijn asbestvezels gedeeltelijk op te lossen. Dit vormde aanleiding om nader te onderzoeken of en zo ja hoe deze methodiek ingezet kan worden voor praktische sanering van asbestafval. Het project maakt deel uit van TKI innovatiethema Eco-engineering & nature based solutions.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

1. - Beoordeling van eerdere studies naar verkleinen van asbestcement met chemische en fysische methoden op basis van praktische uitvoerbaarheid effectiviteit en kosten (literatuur)- Opzetten van enkele kansrijke alternatieve methoden (desk studie)- Korte pilotstudie van effectiviteit van deze methoden (lab studie).2. - Beoordeling van omvang en risico’s asbest in bodem onder asbestdaken (literatuur studie)- Opzetten van enkele kansrijke methoden methoden voor afbraak van asbest in bodem onder asbestdaken met schimmels (desk studie)- Pilotstudie van effectiviteit van deze methoden (laboratoriumexperimenten).3. - Samenvatting opgedane kennis afbraak asbest met schimmels (desk studie)- Ontwerp van opschaling identificatie van sleutelparameters die geoptimaliseerd dienen te worden (desk studie)- Pilot studie opschaling asbestverwijdering met schimmels (lab studie).

Verwachtte resultaten

1. Kennis van efficientie en kosten van gangbare en alternatieve mogelijkheden om asbestcement te verkleinen en zo beschikbaar te maken voor afbraak.2. Kennis van efficientie en kosten van methoden om asbestvezels die via afspoeling van asbestdaken in de bodem zijn terechtgekomen af te breken met behulp van schimmels.3. Kennis van de optimalisering van de afbraak van asbest met behulp van schimmels in de praktijk.

Innovativiteit

Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar kosteneffectieve afbraak van asbest maar het blijkt bijzonder lastig om een oplossing te vinden. Vooral de combinatie van veiligheid effectiviteit en niet te hoge kosten blijkt zeer moeilijk te bereiken. De hier gepresenteerde oplossing met schimmels is innovatief omdat deze met eenvoudige middelen op snelle en effectieve wijze asbest kan afbreken. Dit vereist wel een unieke combinatie van kennis die bij de beoogde uitvoerders van dit project aanwezig is. Een succesvolle methode zou een doorbraak kunnen betekenen omdat het een bijdrage zou leveren aan het zeer urgente probleem van de asbestafval problematiek in Nederland. Dit biedt zowel voor overheid als bedrijfsleven grote voordelen.

Valorisatie

In dit project wordt samengewerkt tussen onderzoekspartijen en afvalverwerkers (Van Gansewinkel Minerals en Antea Groep). Van Gansewinkel en Antea Groep kunnen bij succesvolle resultaten de uitkomsten benutten om nog betere afvalverwerking en analyses van asbest aan te kunnen bieden. Voor de Nederlandse overheid is de methode zeer interessant omdat deze grote besparingen kunnen opleveren. De kennis is niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland toepasbaar.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Stefan Jansen
Projectleider(s):
Stefan Jansen

Partners

  • Antea Group Heereveen
  • Eurofins Omegam BV
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie
  • Van Gansewinkel Minerals

Resultaten

Asbestafbraak door schimmels-2018-3

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?