Betrouwbare overstromingskaarten op basis van Social Media

Samenvatting project

Overstromingen komen al sinds mensenheugenis voor. Met klimaatverandering en verdere urbanisatie nemen de frequentie en de impact echter toe. Preventieve maatregelen kunnen overstromingen beperkt tegengaan. Zeker ontwikkelende landen zullen de komende jaren nog veel te maken krijgen met overstromingen. Om schade en slachtoffers zoveel mogelijk te beperken is crisismanagement van het grootste belang. Tijdens overstromingen is echter vaak onduidelijk wat de situatie is: hoeveel mensen zijn er getroffen, welk gebied is overstroomd, welke evacuatiemogelijkheden zijn er. Er is in deze situatie grote behoefte aan actuele en correcte overstromingskaarten. Echter ook in de post-disaster fase zijn deze kaarten van groot belang (schadebepaling, kalibratie overstromingsmodellen, etc).
In 2015 hebben FloodTags en Deltares in een innovatieproject een proof of concept ontwikkeld waarbij met informatie uit social media (mn Twitter) real-time overstromingskaarten worden gemaakt. Het idee achter het concept is dat tijdens calamiteiten als overstromingen, er ontzettend veel informatie over de overstroming wordt gedeeld via Social Media. Deze “waarnemingen” kunnen als een nieuwe bron van data worden beschouwd, met totaal andere eigenschappen dan metingen verricht met traditionele meetinstrumenten. De data in deze bron kan echter fouten bevatten die door validatie en filtermechanismen verkleind kan worden. Met statistische analyses kan bepaald hoe zeker het is dat waarnemingen correct zijn.
De methode waarmee real-time overstromingskaarten kunnen worden gemaakt, toegepast op pilot-gebied Jakarta, is veelbelovend, maar dient verder te worden doorontwikkeld.

Doel van het project

Het doel van het project is om een tool te ontwikkelen waarmee betrouwbare overstromingskaarten kunnen worden gegenereerd op basis van waarnemingen verspreid via Social Media. De tool moet met name toepasbaar zijn in urbane deltagebieden. Voldoende betrouwbaar betekent dat de methode géén overstromingen berekent waar deze niet zijn en dat minimaal de helft van het werkelijke overstroomde gebied wordt berekend. De kaarten zullen met name gedurende de eerste chaotische dagen van een overstromingsramp ondersteuning moeten bieden.

Motivatie

Overstromingen komen al sinds mensenheugenis voor. Met klimaatverandering en verdere urbanisatie nemen de frequentie en de impact echter toe. Preventieve maatregelen kunnen overstromingen beperkt tegengaan. Zeker ontwikkelende landen zullen de komende jaren nog veel te maken krijgen met overstromingen. Om schade en slachtoffers zoveel mogelijk te beperken is crisismanagement van het grootste belang. Tijdens overstromingen is echter vaak onduidelijk wat de situatie is: hoeveel mensen zijn er getroffen welk gebied is overstroomd welke evacuatiemogelijkheden zijn er. Er is in deze situatie grote behoefte aan actuele en correcte overstromingskaarten. Echter ook in de post-disaster fase zijn deze kaarten van groot belang (schadebepaling kalibratie overstromingsmodellen etc).In 2015 hebben FloodTags en Deltares in een innovatieproject een proof of concept ontwikkeld waarbij met informatie uit social media (mn Twitter) real-time overstromingskaarten worden gemaakt. Het idee achter het concept is dat tijdens calamiteiten als overstromingen er ontzettend veel informatie over de overstroming wordt gedeeld via Social Media. Deze “waarnemingen” kunnen als een nieuwe bron van data worden beschouwd met totaal andere eigenschappen dan metingen verricht met traditionele meetinstrumenten. De data in deze bron kan echter fouten bevatten die door validatie en filtermechanismen verkleind kan worden. Met statistische analyses kan bepaald hoe zeker het is dat waarnemingen correct zijn. De methode waarmee real-time overstromingskaarten kunnen worden gemaakt toegepast op pilot-gebied Jakarta is veelbelovend maar dient verder te worden doorontwikkeld.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

2015:- gedetailleerde analyse van gegenereerde kaarten Jakarta door validatie met nieuw beschikbare overstromingskaarten (o.a. uit recent uitgevoerde hydrodynamische modelberekeningen) ten behoeve van aanscherping van de methode- inventarisatie van methoden om waarnemingen te valideren door vergelijking (in ruimte en tijd) met andere waarnemingen- verbetering van de herkenning van relevante berichten in Social Media door verbeterde semantische filtering- uitbreiding van de locatiebepalingsfunctionaliteit door combinatie met open data sources zoals OpenStreetMaps.2016:- verbeteren van de methode van het genereren van de overstromingskaarten door ook waarnemingen zonder referentie van een waterdiepte op te nemen: hierdoor neemt de hoeveelheid voor de methode beschikbare waarnemingen sterk toe- Ontwikkeling van een methodiek voor toekenning van betrouwbaarheidsindicatie van berichten door her- en toekenning van “champions”: betrouwbare gebruikers- ontwikkelen van een methode om de betrouwbaarheidsindicatie van de waarneming te integreren in de methode voor het genereren van overstromingswaarschijnlijkheidskaarten.- toepassing van de methode in twee andere gebieden waar zich recent overstromingen voor hebben gedaan.- validatie van de gegenereerde overstromingskansenkaarten en aanscherpen van de methode

Verwachtte resultaten

FloodTags krijgt na uitvoering van dit project de beschikking over een tool om gegevens uit Social Media om te zetten naar direct bruikbare overstromingskaarten. Daarnaast krijgt ze inzicht in de betrouwbaarheid van de overstromingskaarten die met haar data gegenereerd kunnen worden. Deltares ontwikkelt meer kennis en expertise over het gebruik van data uit “the cloud” oftewel waarnemingen gedaan en verspreid door burgers via Social Media.Met dit project wordt een onuitputtelijke databron aangeboord die ontzettend veel nieuwe kansen biedt voor de sector Deltatechnologie. De kennis en ervaring opgedaan tijdens dit project zullen op congressen in artikelen en via interviews worden verspreid (zoals ook gebeurde bij het innovatieproject dat de aanleiding is voor voorgesteld project). Daarnaast slaat de methode qua imago een brug tussen high-tech deltatechnologie en de samenleving vanwege het gebruik van Social Media.Gezien de aard van de samenwerking is het zeer zeker dat de PPS voortgezet zal worden

Innovativiteit

Social media worden vaker gebruikt om contact te leggen met “gewone burgers”: hierbij worden de Social Media gereduceerd tot een communicatiemedium. Echter het vergaren (“harvesten”) van gegevens uit de gehele wolk van gegevens komt nog niet of nauwelijks voor binnen de watersector. Het consortium is juist gericht op het optimaal gebruik van deze databron ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in actuele overstromingssituaties. In eerste instantie wordt toepassing voor waterveiligheid onderzocht maar ook andere watergerelateerde onderwerpen als droogte en ziekte behoren tot de mogelijkheden.

Valorisatie

De visie van de projectpartners is dat “the cloud” waardevolle informatie voor de watersector bevat. Met het voortschrijden van de techniek wordt alleen maar meer informatie in “the cloud” opgenomen. Om deze databron aan te boren is het van belang dat meer partijen dan de projectpartners zich hiermee bezig houden. Ook de projectpartners is dit zeer belangrijk: er dient vertrouwen te komen in de mogelijkheden die de nieuwe databron biedt. Het duidelijk en transparant communiceren van de projectresultaten is daarom noodzakelijk. Dit zal gebeuren middels artikelen en presentaties op congresses. Gezien de aard van het onderwerp is het niet onwaarschijnlijk dat ook publieksmedia de resultaten oppikken en aan een breed publiek kenbaar maken.
De ontwikkelde methode wordt in eerste instantie toegepast voor waterveiligheid, maar het is nu al voorzien dat deze evengoed toepasbaar is voor bepalen van actuele droogtesituaties, ziekteverspreiding etc. Daarom zullen de binnen het project ontwikkelde algoritmen in separate componenten worden ondergebracht, die naar behoefte toegepast kunnen worden voor specifieke toepassingen.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Arnejan van Loenen
Projectleider(s):
Arnejan van Loenen

Partners

  • FloodTags
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten

Betrouwbare overstromingskaarten op basis van Social Media-2017-2

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?