CoVadem Waal proof of concept

Samenvatting project

Onderhoudscontracten van waterwegen, gaan vaak gepaard met reactief baggerwerk dat wordt gestuurd door gebiedssurveys. Wanneer uit een survey blijkt dat de bodem lokaal boven een bepaalde contractwaarde is gekomen, wordt de aannemer vaak geacht binnen korte tijd een baggerschip te mobiliseren om de ondiepte op te ruimen. Het moeten mobiliseren van een baggerschip kan hoge kosten met zich meebrengen. Een vroeg signaal van bodemveranderingen zou kunnen helpen om hetzij beter te anticiperen op overschrijding van triggerlevels, hetzij beter in te kunnen schatten wanneer een nieuwe bodemsurvey moet worden uitgevoerd. Hoge frequentie metingen met beperkte dekking, zoals de CoVadem waterdieptedata, kunnen bruikbaar zijn voor dit type vraagstukken. Naast waarschuwingssignalen gebaseerd op geïnterpreteerde trends van de metingen kan de data ook gebruikt worden voor modelvoorspellingen van bodemveranderingen en voor actualisatie van modelvoorspellingen in de operationele context. Hiermee kan aan het baggeren een meer effectieve en proactieve wijze invulling worden gegeven.

Doel van het project

Het doel van de studie is om te onderzoeken in hoeverre CoVadem data al dan niet in combinatie met dataregressie en modellen tot bruikbare informatie en toegevoegde waarde kan worden om het vaargeulonderhoud verder te optimaliseren. Hiertoe zullen we met behulp van meetdata en modelinformatie voorspellingen doen van een ruimtelijk dekkende bodemligging en waterdiepte op een tijdschaal van circa een maand. Het doel van dit voorstel sluit naadloos aan bij het Kennis en Innovatiecluster “Water en ICT” : “Effectief delen van toenemende hoeveelheid data modellen tools en informatie ten behoeve van het waterbeheer (monitoring sturing en besluitvorming) tussen overheden bedrijven en kennisinstellingen. Omgaan met grote hoeveelheden gegevens van verschillende kwaliteit en vertalen naar bruikbare informatie ten behoeve van besluitvorming voor complexe vraagstukken met veel stakeholders”.

Motivatie

Onderhoudscontracten van waterwegen gaan vaak gepaard met reactief baggerwerk dat wordt gestuurd door gebiedssurveys. Wanneer uit een survey blijkt dat de bodem lokaal boven een bepaalde contractwaarde is gekomen wordt de aannemer vaak geacht binnen korte tijd een baggerschip te mobiliseren om de ondiepte op te ruimen. Het moeten mobiliseren van een baggerschip kan hoge kosten met zich meebrengen. Een vroeg signaal van bodemveranderingen zou kunnen helpen om hetzij beter te anticiperen op overschrijding van triggerlevels hetzij beter in te kunnen schatten wanneer een nieuwe bodemsurvey moet worden uitgevoerd. Hoge frequentie metingen met beperkte dekking zoals de CoVadem waterdieptedata kunnen bruikbaar zijn voor dit type vraagstukken. Naast waarschuwingssignalen gebaseerd op geïnterpreteerde trends van de metingen kan de data ook gebruikt worden voor modelvoorspellingen van bodemveranderingen en voor actualisatie van modelvoorspellingen in de operationele context. Hiermee kan aan het baggeren een meer effectieve en proactieve wijze invulling worden gegeven.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

1) Twee surveys van de bodemligging over het riviervak km 998-10312) Opzetten morfologisch Delft3D model inclusief keuzes tav randvoorwaarden empirisch duinvoorspelmodel3) Uitvoeren Delft3D modelberekeningen4) CoVadem data-regressie analyse waarbij voorspelling wordt gedaan van toekomstige duinafmetingen en duinpositie en evt van trends in de duingemiddelde bodem en dit wordt gesuperponeerd op de beginbodem 5) Analyse van resultaten: vergelijken bodems met elkaar en de eindmeting

Verwachtte resultaten

Het project betreft een proof of concept. Indien uit de resultaten meerwaarde blijkt zal opschaling van deze pilot worden onderzocht en zullen de onwikkelde kennis en tools hiervoor worden ingezet. Door middel van deze pilot zal meer inzicht worden verkregen in hoeverre het mogelijk is om het baggerproces tbv vaargeulonderhoud verder te optimaliseren aan de hand van additionele gegevens. De resultaten van deze studie zullen bestaan uit data sets met bodemligging gegevens en een beschrijving van data-model integratie methodiek om deze dataset in combinatie met een numeriek model te vertalen naar ruimtedekkende voorspellingen van de bodemligging.

Innovativiteit

1) Het slim integreren van hoogfrequente (waterdiepte) metingen vanaf schepen (Covadem) laagfrequente metingen en voorspelmodellen aan de voor de baggersector relevante vraagstukken door het omzetten van data naar bruikbare informatie. 2) Het gebruik van data en numerieke modelresultaten voor de verdere kennisontwikkeling van het morfologische gedrag van een rivierbodem om relatief kleine ruimteschaal (oa. rivierduinen). 3) Op een obectieve wijze aantonen of toegevoegde waarde kan worden gevonden om het vaargeulonderhoud verder te optimaliseren.

Valorisatie

1) Het slim integreren van hoogfrequente (waterdiepte) metingen vanaf schepen (Covadem), laagfrequente metingen en voorspelmodellen aan de voor de baggersector relevante vraagstukken door het omzetten van data naar bruikbare informatie. 2) Het gebruik van data en numerieke modelresultaten voor de verdere kennisontwikkeling van het morfologische gedrag van een rivierbodem om relatief kleine ruimteschaal (oa. rivierduinen). 3) Op een obectieve wijze aantonen of toegevoegde waarde kan worden gevonden om het vaargeulonderhoud verder te optimaliseren.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Johan Boon
Projectleider(s):
Johan Boon

Partners

  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie
  • Van Oord

Resultaten

CoVadem Waal proof of concept-2017-1

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?