D-Geo Stability 2019

Samenvatting project

Op dit moment wordt ten behoeve van het ontwerpen van primaire waterkeringen nieuwe macrostabiliteit software gebouwd. De nieuwe rekenmethode waarop de software is geënt (SHANSEP), wordt daarmee de dagelijkse praktijk voor de primaire waterkeringen. De financiering hiervoor is mogelijk omdat er een duidelijke stakeholder is voor deze activiteit.
Macrostabiliteit speelt ook bij de wegenbouw, rail-infra en bij regionale keringen. Er is geen eenduidige stakeholder om de belangen van deze verschillende doelgroepen te behartigen. Om tot een product te komen die in de hele bouwsector relevant is, dienen bureaus die werken in deze sectoren aangehaakt te zijn bij de ontwikkelingen én dienen hun wensen gehonoreerd te worden.
Dit TKI voorstel dient om D-Geo Stability 2019 dusdanig breed toepasbaar te maken dat het een volledige vervanger wordt van de huidige D-Serie macrostabiliteit software (D-Geo Stability 18.1). Dit lukt alleen wanneer alle relevante functionaliteit wordt meegenomen in de nieuwe generatie. Welke functionaliteit dit precies inhoud, zal moeten worden afgestemd met de sector door middel van een klankbordgroep. Een bijdrage van de sector zorgt ervoor dat de nieuwe werkwijze ook op hun manier van werken geënt is. De TKI bijdrage betekent concreet dat er in negen sprints van ieder drie weken gewerkt gaat worden voor functionaliteit voor de wegen, railinfra en regionale keringen sector. De inhoud van de sprints moet door de sector zelf worden ingevuld maar de categorieën worden benoemd in dit voorstel.
Dit zal het gebruik van ongedraineerd rekenen buiten de waterkeringen wereld bevorderen. Dit betekent dat er meer precies ongedraineerd) gerekend kan worden buiten het WBI en er zal daardoor in de toekomst ontworpen kunnen worden met minder onzekerheid. Daarnaast zorgt dit voor een meer consistente veiligheidsbeschouwing tussen waterkeringen en overige grondlichamen.

Doel van het project

Het doel van dit project is om de kennis met betrekking tot ongedraineerd rekenen toepasbaar te maken voor iedere partij die een grondlichaam beoordeelt of ontwerpt.Op dit moment worden de ontwikkelingen in D-Geo Stability 2019 geprioriteerd door beheerders van (uitsluitend) primaire waterkeringen. Met de bestaande financiering worden de belangen van bijvoorbeeld wegenbouwers maar ook beheerders van regionale keringen slecht behartigd. Het doel van dit TKI project is om wegenbouwers rail-infra beheerders beheerders van regionale keringen maar mogelijk ook andere partijen die met de stabiliteit van een helling te maken hebben (vuilstort bergen zware machines) te mobiliseren en laten participeren in de ontwikkeling van D-Geo Stability 2019. Wanneer deze partijen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling kunnen de door hen benodigde functionaliteiten ingebouwd worden en in een test of pilotproject worden toegevoegd.Het mobiliseren van de gemeenschap gebeurt op drie verschillende manieren.- Bijdrage aan de klankbordgroep- Bijdrage aan de testgroep- Kennis delen via cursussenMet name de klankbordgroep is sturend in het prioriteren van de ontwikkelingen van D-Geo Stability 2019. Dit project biedt de mogelijkheid de klankbordgroep uit te breiden met partijen uit andere sectoren die ook een macrostabiliteit opgave hebben. Deze klankbordgroep gaat de aanvullende wensen inventariseren en prioriteren. De sector geeft aan welke functionaliteiten de hoogste prioriteit hebben en deze worden in een aantal sprints geïmplementeerd.De kruisbestuiving met andere sectoren zal ook het kennisniveau bij de primaire waterkeringen doen verbeteren. Daarnaast verbetert de software ook de internationale positie van Nederlandse bedrijven.

Motivatie

Om onze infrastructurele objecten te ontwerpen en beheren in veranderende klimatologische omstandigheden is het van belang de sterkte van deze objecten goed te kunnen modelleren. Het WBI heeft hiertoe een sterkte-model voor primaire waterkeringen geïntroduceerd. Dit sterkte-model heeft bewezen de sterkte van een waterkering beter te kunnen voorspellen.Wanneer andere infrastructurele werken zoals wegen rail-infra of regionale waterkeringen moeten adapteren naar veranderende klimatologische omstandigheden is het ook daar van belang dat de sterkte van de betreffende grondlichamen zo goed mogelijk beschreven wordt.Op dit moment is D-Geo Stability 18.1 de beschikbare softwareversie om een grondlichaam te beoordelen op macro-instabiliteit. Deze software is niet geënt op het ongedraineerd rekenen. De POVM en Rijkswaterstaat-WVL financieren de transitie naar het ongedraineerd rekenen voor primaire waterkeringen in de vorm van het product D-Geo Stability 2019. Hierin zit alle functionaliteit voor het beoordelen en ontwerpen van primaire waterkeringen maar niet alle functionaliteit uit D-Geo Stability 18.1. Met name de functionaliteiten voor wegenbouw rail-infra en regionale waterkeringen zullen afvallen.Dit TKI voorstel is geschreven omdat het van belang is dat de kennis opgedaan in het WBI in de gehele sector zal landen. De nieuwe kennis zal indien deze wordt toegepast veel impact hebben buiten de primaire wateringen. Dit zal extra kansen bieden zowel in het binnen- als in het buitenland.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

Het product wordt volgens de planning opgeleverd in mei 2019. Tot die tijd vinden de volgende mijlpalen plaats:- Iedere 6 weken een gebruikersgroep bijeenkomst (liefst zsm met de brede sector ipv alleen vertegenwoordigers van waterschappen).- Iedere 6 weken wordt een increment opgeleverd dat getest moet worden.- In 2018 vinden drie cursussen plaats waar kennis gedeeld en breed verspreid wordt met betrekking tot het toepassen van de software.- De eerste sprint behorende bij dit TKI voorstel is gepland in de tweede helft van december 2018.De gebruikersgroep dient te prioriteren welke componenten van D-Geo Stability voor de droge sector noodzakelijk zijn. Naar verwachting worden in samenspraak met de sector de volgende componenten geïmplementeerd:- Grondvernageling conform Talren- Geotextielen- Horizontal balance- Delen uit gewapende grondconstructies uit CUR 168

Verwachtte resultaten

1. D-Geo Stability 2019 software (2019)

Innovativiteit

Nederland implementeert het concept ‘ongedraineerd rekenen’ op een vernieuwende manier. De innovatieve implementatie voorspelt de stabiliteit van een talud met meer precisie. Het nieuwe concept wordt nu voor het eerst toegepast voor de primaire waterkeringen. Het doel van dit voorstel is om deze innovatie ook toepasbaar te maken binnen de rest van de civiele sector.Gebruikers vanuit de sector (buiten de waterkeringen wereld) moeten mede de software ontwikkelingen gaan aansturen zodat de innovatieve methodieken ook voor hen toepasbaar worden. Op deze manier worden de modules die specifiek voor hen van belang zijn gecombineerd met de ongedraineerde analyses.

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Projectleider(s):
Raymond van der Meij

Partners

 • Antea Group N.V. (Deventer)
 • Arcadis Nederland B.V.
 • Fugro NL Land B.V.
 • HaskoningDHV Nederland B.V.
 • Lievense CSO Milieu B.V.
 • Stichting Deltares (Delft)
 • Sweco Nederland B.V.
 • Tauw B.V.
 • TKI Deltatechnologie
 • Waterschap Rivierenland
 • Witteveen en Bos International B.V.

Resultaten

D-Geo Stability 2019-2019-4

Resultaat type
Prototype
Aantal
1
Omschrijving

Informatie over het product is hier te vinden, inclusief downloads van de user manual en release notes:
https://www.deltares.nl/en/software/d-stability/

En D-Stability is gratis te downloaden vanaf deze site:
https://download.deltares.nl/en/download/d-stability/

Wetenschappelijke publicatie?