Development of Stereographic – GEEN TKI Project

Samenvatting project

Niet ingevuld

Doel van het project

Het meten van detailstroming in de Atlantic Basin met behulp van een Stereo PIV techniek in een reeele civiele toepassing. Uiteindelijk beogen we de combinatie van de PIV data het CFD model en het schaalmodel te gebruiken voor optimalisatie en validatie van de turbine sectie van de Swansea Bay Tidal Lagoon.

Motivatie

Het meten van detailstromingen bij getijdeturbines is van groot belang voor een efficiente bedrijfsvoering zonder operationele problemen. Deze detail metingen zijn voor meerdere hydraulische constructies van belang. Om tot een goed inzicht van deze stroompatronen te komen worden vaak schaalmodellen gebruikt. Nu geven de standaard meettechnieken vaak een beperkte hoeveelheid data die vaak niet afdoende is om een goed inzicht in de stroming rondom de constructie te verkrijgen. Daarnaast is de beschikbare data vaak maar beperkt bruikbaar voor CFD validatie. Met de nieuwe meettechniek PIV is het wel mogelijk om zeer gedetailleerd stroommetingen te kunnen doen en met een Stereo PIV techniek is het mogelijk om 3D stromingen in een vlak te kunnen bepalen. Deze techiek is tot op heden alleen toegepast in academische context in kleine testopstellingen. Het is ons doel deze techniek voor het eerst te testen in een schaalmodel van een civiele constructie waarbij het meetvolume een typische afmeting heeft in de van orde 0.5m. Daarbij is gekozen voor het schaalmodel van de Swansea Bay Tidal Lagoon.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

bouwen schaalmodelbouwen meetframe voor PIV opstellingcalibreren Stereo PIV setuptestmetingen uitvoeren(statistische) analyse meetresultatenopzet CFD modelcalibratie en verificatie CFD modeloptimalisatie en verficatie stroompatronenoptimalisatie constructie mbt vorticesschrijven publicatie rapportage optimalisatie en verificatieschrijven meetprotocol voor StereoPIV metingen

Verwachtte resultaten

MeetprotocolPublicatie(s) meettechniek en CFD validatieMeetframe voor stereo PIVRapport optimalisatie en verificatiemetingen (confidentieel)

Innovativiteit

Door deze techniek toe te passen in een echte commerciele toepassing zal duidelijk worden of dit in de toekomst vaker gedaan kan worden. Dit project zou het eerste schaalmodel onderzoek zijn waar deze nieuwe Stereo PIV techniek kan worden toegepast. Hierdoor kunnen we de kennis die gegenereerd is op de universiteit breder toepasbaar maken voor schaalmodel testen in grootschalige faciliteiten. Door ervaring op te doen met deze techiek in de faciliteit kan er in de toekomst betere metingen gedaan worden waardoor de computermodellen beter gevalideerd kunnen worden.

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

Niet ingevuld

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Anton de Fockert
Projectleider(s):
Anton de Fockert

Partners

  • Stichting Deltares (Delft)
  • Tidal Lagoon Power Ltd
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten


Er zijn nog geen resultaten voor dit project.