Door ontwikkeling MONQI

Samenvatting project

De toolbox MonQI (Monitoring for Quality Improvement) is een monitoring en evaluatie tool voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. De tool geeft informatie over de prestaties van een boerenbedrijf met betrekking tot economische en agronomische aspecten en nutriënten stromen. Hiermee kunnen mogelijkheden worden geïdentificeerd voor verbeteringen van sociaal, economisch en landbouwkundige condities. Resultaten worden o.a. gebruikt om feedback sessies aan boeren te geven en trainingen op maat te verzorgen aan projectpartners. Alterra wil het monitoren van watergebruik- en beschikbaarheid op bedrijfsniveau integreren in de toolbox, deze waterkennis zal leiden tot optimalisatie van het in kaart brengen van een boerenbedrijf, en op deze manier van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast wil Alterra inspelen op de huidige markt door het optimaliseren van de tool; het digitaal monitoren van boerenbedrijven en het inzetten van de tool buiten de academische community.

Doel van het project

Het project had twee hoofddoelen.1. MonQI water: Verder ontwikkelen van de MonQI toolbox om beter aan te sluiten bij lokale wensen (invoer koppeling met ruimtelijke gegevens en kwaliteitscontroles) en uitbreiden met een watermodule om het gebruik van water te monitoren. Hierdoor hebben boeren en beleidsmakers beter (kwantitatief) inzicht gekregen in de efficiëntie van watergebruik. Met meer productie of efficiënter watergebruik tot gevolg. Hierdoor heeft MonQi bijgedragen aan het innovatie thema water en voedsel.2. MonQI 2.0: Een online ‘easy-to-use high-quality impact tool’ die ook geschikt is voor de niet-academische community. Met MonQI kan een indicatie worden gegeven hoe de kwaliteit van farm management te verbeteren productie en kwaliteit van gewassen de omgeving en leefomstandigheden van de lokale bevolking.

Motivatie

De toolbox MonQI (Monitoring for Quality Improvement) is een monitoring en evaluatie tool voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. De tool geeft informatie over de prestaties van een boerenbedrijf met betrekking tot economische en agronomische aspecten en nutriënten stromen. Hiermee kunnen mogelijkheden worden geïdentificeerd voor verbeteringen van sociaal economisch en landbouwkundige condities. Resultaten worden o.a. gebruikt om feedback sessies aan boeren te geven en trainingen op maat te verzorgen aan projectpartners. Wageningen Environmental Research (WENR voorheen Alterra) wil het monitoren van watergebruik- en beschikbaarheid op bedrijfsniveau integreren in de toolbox deze waterkennis zal leiden tot optimalisatie van het in kaart brengen van een boerenbedrijf en op deze manier van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast wil WENR inspelen op de huidige markt door het optimaliseren van de tool het digitaal monitoren van boerenbedrijven en het inzetten van de tool buiten de academische community.

Locatie

Wageningen

Uitgevoerde acties

De vernieuwing en uitbreiding van MonQI kende de volgende drie fases1. Onderzoek omtrent de belangrijkste technologische mogelijkheden.2. Technisch en functioneel design waaronder ook de ontwikkeling van een GUI (grafische gebruiker interface) inclusief het bouwen ontwikkelen en testen van de tool.3. Afzetmarkt en ‘bedrijfsmodel’. De potentiele markt werd in kaart gebracht door uit te gaan van de kenmerken van MonQI. Hierbij werd het canvas model gebruikt. – De eerste oplevering van MonQI 2.0 was eind 2015 met verder testing in 2016.

Verwachtte resultaten

1.) Een online monitoring tool die ook door de niet-academische community zoals NGO’s en internationale landbouw organisaties gebruikt wordt voor het optimaal monitoren van boeren bedrijven.2.) MonQI als online tool kan wereldwijd in deltagebieden worden ingezet om o.a. bij te dragen aan duurzaam watergebruik- en beheer ook in relatie tot (verwachte) klimaatveranderingen. De vernieuwde MonQI tool droeg op deze manier bij aan het uiteindelijke doel om een leefbare delta na te streven.3) een stappenplan voor verdere uitrol van MonQI.

Innovativiteit

Het innovatieve karakter van MonQI• De online mogelijkheden en gemakkelijke gebruik• Het gebruik voor de niet-academische community• Inzicht is verkregen in de invloed van water gebruik- en beschikbaarheid op de hoogte van de oogsten van de boer.• Impact/nood voor interventie of efficiëntie van interventies/ kennis van boeren is aangetoond en verbeteringen identificeren welke leiden tot verduurzaming van boerenbedrijven.

Valorisatie

De academische kennis die MonQI biedt wordt toepasbaar gemaakt voor een niet-academische community. Door het gebruik onder NGOs en internationale landbouworganisaties wordt bovendine weer nieuwe kennis over praktijktoepassing opgedaan.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

MonQI is gezamenlijk eigendom van Envista Consultancy en Alterra-WUR. De software wordt beheerd door Envista en heeft daarmee de IPR. Kennis gegenereerd met MonQI komt ten goede aan Alterra. Projecten met meerdere partijen lopen via Alterra waarbij Envista Consultancy ingehuurd wordt voor technische ondersteuning

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

1.) Via de website www.monqi.org ; Alterra's website en
2.) De vernieuwde MonQI zal bekend worden gemaakt via PR onder bestaande partners, binnen de projecten waar Alterra werkzaam is, en bijdrage aan meer/versterken van samenwerkingsverbanden.

Projectvoorwaarden

Via de website monqi.org en de project partners.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Arjan Budding
Projectleider(s):
Hanneke Heesmans

Partners

  • Envista Consultancy
  • Stichting Wageningen Research
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten

Door ontwikkeling MONQI-2016-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?