Dutch – Wave And Tidal Energy ResourceS

Samenvatting project

Nederland is met zijn lange kustlijn en sterke offshore-expertise bij uitstek geschikt voor het implementeren van duurzame offshore mariene energieoplossingen. Om de door wind en zon aangedreven energietransitie aan te vullen en te ondersteunen, zullen ook golven en getijden moeten worden geëxploiteerd. Een kwantificering van de rol van deze energiebronnen in het Nederlandse energiesysteem vereist zowel betrouwbare golf- en getijdengegevens als productiegegevens van de ontwikkelaars in hoge temporele en ruimtelijke resolutie. Dit is waar Dutch-WATERS in zal voorzien. De uitkomsten van het project zullen worden gebruikt integratie van mariene energie in de ruimtelijke ordening.

Doel van het project

Dutch-WATERS, een samenwerking tussen Dutch Marine Energy Centre (DMEC) en de TU Delft, is een vervolg op het Horizon 2020 WAVREP project van de TU Delft, waarin de basis is gelegd voor een golfenergie resource model in een relatief gematigd golfklimaat. Dutch-WATERS zal voortbouwen op dit model en daarmee een nieuw model ontwikkelen om een uitgebreide dataset van zowel golf- als getijdenenergie (mariene energie) in de Nederlandse Noordzee te verkrijgen. Dit model zal vervolgens gekoppeld worden aan specifieke energieproductie gegevens van verschillende Nederlandse ontwikkelaars van mariene energie technologieën, wat zal resulteren in verbeterde inzichten en kennis met betrekking tot het potentieel in de Noordzee. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor de integratie van mariene energie technologieën in de Nederlandse Maritieme ruimtelijke ordening (Marine Spatial Planning – MSP). In deze MSP wordt gekeken naar de samenhang met geplande/geïnstalleerde offshore wind en andere stakeholders op het gebied van aquacultuur, scheepvaart, visserij, olie & gas, etc.

Motivatie

Dutch-WATERS gaat primair bijdragen aan missie F: Nederland als best beschermde en meest leefbare delta ter wereld, met tijdige toekomstbestendige maatregelen uitgevoerd tegen beheersbare kosten. Binnen deze missie ligt de focus op MMIP F4: Energie uit water. Het doel van MMIP F4 is om water te gebruiken als bron voor hernieuwbare energie. In dit MMIP worden zowel golf- als getijdenstroomenergie genoemd.

Het project is ook gekoppeld aan MMIP F3, Nederland digitaal waterland, door directe input te geven aan een digital twin van de Nederlandse Noordzee om menselijke activiteiten te verbeteren. Secundair geeft Dutch-WATERS meerwaarde voor toekomstige analyses van de kustbescherming (MMIP F2, Aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging) en een duurzamere Noordzee (MMIP E1).

Locatie

Hellingweg 11 c/d | 2583 DZ The Hague | The Netherlands

Uitgevoerde acties

De volgende 4 acties zullen tijdens Dutch-WATERS worden uitgevoerd:

Actie 1) Ontwikkelen van een golf en getijden resource model voor de Nederlandse Noordzee aangevuld met hoge resolutie data voor specifieke locaties met hoog potentieel
Actie 2) Het linken van het model uit actie 1 met de data van de technologie ontwikkelaars voor de genoemde specifieke locaties, resulterend in een gekwantificeerde potentiële energieopwekking voor de Nederlandse Noordzee
Actie 3) De uitkomsten van actie 2 zullen gebruikt worden voor het integreren van mariene energie in de Nederlandse maritieme ruimtelijke ordening
Actie 4) De uitkomsten van actie 2 zullen gebruikt worden voor communicatie met beleidsmakers en verder onderzoek naar de rol van mariene energie in Nederland

Verwachtte resultaten

'- Kaart van mariene energie potentieel en hotspots in de Nederlandse Noordzee inclusief publicatie over technische en praktische haalbaarheid
- Hoge resolutie golf- en getijdenmodel van specifieke gebieden in Nederland inclusief publicatie over het potentieel van deze gebieden
- Publicatie aangaande integratie voor golf- en getijdenenergie binnen de mariene ruimtelijke ordening in Nederland
- Beleidsnota met samenvatting van nieuwe inzichten en aanbevelingen voor Nederlandse beleidsmakers aangaande routekaart mariene energie
- Whitepaper over kustbescherming en infrastructuur vanuit het oogpunt van mariene energie (kansen en risico's)

Innovativiteit

De Nederlandse overheid heeft een groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van hernieuwbare energieopwekking en aquacultuur in de Nederlandse Noordzee. Dutch-WATERS zal de op dit moment slechts deels aanwezige data aanvullen door een golf- en getijdenmodel voor de Nederlandse Noordzee op te stellen om het potentieel voor mariene energie in Nederland te kwantificeren. Het model zal geverifieerd worden aan de hand van in-situ- en/of satellietgegevens. De nadruk zal worden gelegd op de kustgebieden, waar naast energieproductie andere activiteiten zoals kustbescherming en toerisme ook baat kunnen hebben bij een betere kennis van de Metocean omstandigheden. De in Dutch-WATERS ontwikkelde modellen zijn van essentieel belang voor de legitimatie en ondersteuning van de ontwikkeling van mariene energietechnologieën in Nederland, zoals ook aangegeven in het nationale energie- en klimaatplan, en voor het vergroten van de Nederlandse kennis op dit gebied op Europees niveau.

Valorisatie

Ontwikkelaars van golf- en getijdentechnologie die meewerken aan het project, kunnen de resultaten van het model gebruiken om potentiële locaties voor demonstratie/deployment te identificeren.
Onderzoekers kunnen de resultaten gebruiken voor het opstellen van scenario’s voor het Nederlandse energiesysteem.
Beleidsmakers kunnen dit onderzoek gebruiken voor op data gebaseerde besluitvorming en toekomstige routekaarten, die de basis vormen voor hoe Nederland verduurzaamt zal worden.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Beperkt toegang tot productiedata van de mariene energie technologieën.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

'- Communicatiekanalen van de projectpartners (e.g. websites / nieuwsbrieven / linkedin / twitter)
- Presentaties webinars, stakeholder events en conferenties (e.g. Deep Dive Marine Energy Community / Ocean energy Platform)
- Publicaties via relevante platforms / organisaties (e.g. marine energy bizz / community of practice led by RVO / OEE / IRO / NWP / NWEA / NVDE)

Projectvoorwaarden

Niet ingevuld

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Koen Donkers
Projectleider(s):
Koen Donkers

Partners

  • Dutch Marine Energy Centre – DMEC
  • TKI Deltatechnologie
  • TU Delft

Resultaten

Dutch – Wave And Tidal Energy ResourceS-2022-4

Resultaat type
Publicatie(s) niet peer reviewed
Aantal
1
Omschrijving

The North Sea benefits from good levels of wave energy resource. Wave energy converters should not only be considered for high energy resources, on the contrary, milder and moderate resources offer better consistency on the potential with less variability. An added advantage of the North Sea region are the “slow” gradients and change in bathymetry which significantly influences wave energy content. Even at very close proximity to the shore and depths from 20 m, Pwave is significant ≥8 kW/m and can arguably foster the development of ocean wave energies in a cost-efficient and competitive way.

Link naar publicatie: https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/user_upload/MREL_DutchWATERS_Waves_TKI.pdf

Wetenschappelijke publicatie?

Dutch – Wave And Tidal Energy ResourceS-2022-4

Resultaat type
Publicatie(s) niet peer reviewed
Aantal
1
Omschrijving

This work quantifies the potential of the Dutch Exclusive Economic Zone (EEZ) for tidal stream technologies. From hereafter the tidal stream resource will correspond to the tidal resource. From the obtained results, the authors’ team provide some recommendations for future development. We anticipate that our recommen- dations, will be beneficial to further research, reduction of uncertainties, model improvements, and positive developments of Dutch based companies.

Link to report: https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/user_upload/MREL_DutchWATERS_Tidal_TKI.pdf

Wetenschappelijke publicatie?

Dutch – Wave And Tidal Energy ResourceS-2021-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?