Dynamica van waterbouwkundige constructies (fase 1)

Samenvatting project

Voor het ontwerp van Waterbouwkundige Constructies bestaan veelal (eenvoudige) ontwerpregels gebaseerd om (fundamenteel) onderzoek in fysiek faciliteiten. Echter, voor de voorspelling van het dynamische gedrag van waterbouwkundige constructies ontbreekt vaak het fysisch inzicht om (eenvoudige) regels buiten de daarbij behorende geldigheidsgebieden toe te passen. Het dynamisch gedrag van Waterbouwkundige Constructies moet daartoe op een meer fundamentele manier onderzocht worden.

Doel van het project

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de dominante fysische processen die een rol spelen bij het dynamische gedrag van waterbouwkundige constructies. Hiertoe wordt fysiek modelonderzoek via metingen in fysieke laboratoriumfaciliteiten uitgevoerd en worden numerieke technieken ontwikkeld en toegepast om kennis vast te leggen in een generiek middel. Op basis van laboratoriumonderzoek en het numerieke model OpenFoam wordt de analyse uitgevoerd die zal leiden tot het benodigde inzicht. Deze zal vervolgens binnen de planperiode toegankelijk worden gemaakt via publicatie van de resultaten.

Motivatie

Voor het ontwerp van Waterbouwkundige Constructies bestaan veelal (eenvoudige) ontwerpregels gebaseerd om (fundamenteel) onderzoek in fysieke faciliteiten. Echter voor de voorspelling van het dynamische gedrag van waterbouwkundige constructies ontbreekt vaak het fysisch inzicht om (eenvoudige) regels buiten de daarbij behorende geldigheidsgebieden toe te passen. Het dynamisch gedrag van Waterbouwkundige Constructies moet daartoe op een meer fundamentele manier onderzocht worden.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

2015: Onderzoek dynamica van filterconstructies2015: Opstellen van plan voor fase 2 van het project.2016: Onderzoek dynamica van kruinelementen2016: Publicatie van resultaten

Verwachtte resultaten

Naast wetenschappelijke publicaties waarin het benodigde inzicht in fysieke processen wordt beschreven zijn er geen concrete tools te verwachten als uitkomst van dit onderzoek. De onderzoeksresultaten geven wellicht wel aanleiding voor een vervolg via fundamenteel onderzoek e/o/ industriƫle ontwikkeling van concrete tools. Deze ontwikkeling is niet opgenomen in dit plan. Het beschreven project betreft fase 1. In fase 1 is het opstellen van een plan voor aanvullende activiteiten in fase 2 opgenomen. Voor fase 2 wordt verwacht dat aanvullende participanten zullen deelnemen.

Innovativiteit

Kennis op het gebied van Waterbouwkundige Constructies is veelal gebaseerd op onderzoek in fysieke laboratoriumopstellingen. Deltares beschikt over de modernste high-tech fysieke faciliteiten ter wereld terwijl de partners marktleider zijn op het werkterrein van waterbouwkundige constructies en derhalve de actuele ervaring hebben in de technische problemen die meer fysisch inzicht behoeven alvorens innovatieve constructietype en onderdelen een voldoende kennisbasis hebben om t.z.t. daadwerkelijk toegepast te worden. Op de genoemde onderwerpen wordt ingeschat dat meer inzicht in de fysieke processen tot innovatieve waterbouwkundige constructies gaat leiden. Naast innovaties in de constructies worden innovaties in meettechnieken gedaan om het benodigde onderzoek mogelijk te faciliteren.

Valorisatie

De projectmanager van Deltares is verantwoordelijk voor het opstellen van een disseminatieplan dat bij de start door de partners wordt besproken, en aan het eind van het project wordt bijgesteld, afhankelijk van de behaalde inhoudelijke resultaten. Het disseminatieplan zal in ieder geval het (wetenschappelijk) publiceren van de resultaten bevatten.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Dr Marcel R.A. van Gent
Projectleider(s):
Dr Marcel R.A. van Gent

Partners

  • Baggermaatschappij Boskalis B.V.
  • HaskoningDHV Nederland B.V.
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie
  • Van Oord

Resultaten

Dynamica van waterbouwkundige constructies (fase 1)-2018-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?