ExDD leiding aanleg over grote afstanden op grote diepte

Samenvatting project

Het waterleiding netwerk van de Nederlandse drinkwaterbedrijven is sterke verouderd en zal voor een deel opnieuw worden aangelegd. Bij de vervanging van de oude leidingen zal vanwege de toenemende druk op het ondergrondse ruimte gebruik worden gekozen voor aanleg van transport leidingen op grotere diepte. Ook worden er tegenwoordig veel nieuwe warmteleidingen aangelegd die eveneens vanwege de geringe beschikbare ruimte vaak op grotere diepte worden aangelegd. Momenteel worden leidingen op diepte vaak met de techniek horizontaal gestuurd boren. (HDD) aangelegd. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Leiding over de Noord. De maximale lengte om leidingen aan te leggen met een HDD techniek is beperkt ca 2 km. Een voorbeeld is de waterleiding tussen Den Helder en Texel waar men tegen de grenzen van deze techniek aanloopt. Een nieuwe techniek waarbij met geringe risico’s over grotere lengten leidingen op grotere diepte kunnen worden aangelegd moet daarom worden ontwikkeld. Het bedrijf Eising HDD heeft in combinatie met Kogler HDD het initiatief genomen een nieuwe boortechniek met de naam exDD te ontwikkelen. Met als doel beter gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte voor water en warmte leidingen en tevens de risico’s te verminderen bij aanleg van deze leidingen.

Het doel van dit TKI project is een verkenning naar de haalbaarheid van bovenstaande ontwikkelingen tot een nieuwe in de praktijk toepasbare techniek. De studie zal uiteindelijk resulteren in een prototype van een tool waarmee de grond leiding interactie bij de installatie kan worden gemodelleerd. Aan de hand van deze tool kan worden vastgesteld of de exDD methode in de toekomst kansrijk is om toe te passen bij aanleg van nieuwe transport leidingen op grote diepte over grote afstanden.

Doel van het project

Het doel van dit TKI project is een verkenning naar de haalbaarheid van bovenstaande ontwikkelingen tot een nieuwe in de praktijk toepasbare techniek

Motivatie

Het waterleiding netwerk van de Nederlandse drinkwaterbedrijven is sterke verouderd en zal voor een deel opnieuw worden aangelegd. Bij de vervanging van de oude leidingen zal vanwege de toenemende druk op het ondergrondse ruimte gebruik worden gekozen voor aanleg van transport leidingen op grotere diepte. Ook worden er tegenwoordig veel nieuwe warmteleidingen aangelegd die eveneens vanwege de geringe beschikbare ruimte vaak op grotere diepte worden aangelegd. Momenteel worden leidingen op diepte vaak met de techniek horizontaal gestuurd boren. (HDD) aangelegd. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Leiding over de Noord. De maximale lengte om leidingen aan te leggen met een HDD techniek is beperkt ca 2 km. Een voorbeeld is de waterleiding tussen Den Helder en Texel waar men tegen de grenzen van deze techniek aanloopt. Een nieuwe techniek waarbij met geringe risico’s over grotere lengten leidingen op grotere diepte kunnen worden aangelegd moet daarom worden ontwikkeld. Het bedrijf Eising HDD heeft in combinatie met Kogler HDD het initiatief genomen een nieuwe boortechniek met de naam exDD te ontwikkelen. Met als doel beter gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte voor water en warmte leidingen en tevens de risico’s te verminderen bij aanleg van deze leidingen. Belangrijke aspecten daarbij zijn:•Een nieuwe boortechniek (exDD) toepassing komt beschikbaar met de mogelijkheid van aanleg van op grotere diepte gelegen water en warmte leidingen over 5-10 km lengte •Minder risico’s tijdens de aanleg van de diep gelegen leidingen door een betrouwbare aanleg techniekDe voorgestelde ontwikkeling van de exDD techniek bestaat in hoofdlijnen uit: - Een methode voor het transport van boorvloeistof met daarin de losgeboorde grond (DownHole Jet-Pump system DHJP).- Toepassing van boorbuizen met optimale stijfheid-gewicht verhouding voor een goede overdracht van de druk en rotatiekrachten tijdens het boren zonder dat buckling van de boorbuizen optreedt.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

'-Beschouwing van de door Eising HDD en Kogler HDD voorgestelde ontwikkelingen voor de exDD techniek (2018)
-Beoordelen van de effectiviteit van de ontwikkelingen door eenvoudige modelering en vast stellen van de bepalende parameters.(2018)
-Bespreking van de resultaten van de eenvoudige modelering met aannemers.(2018)
-Aanpassing van de voorgestelde ontwikkelingen en bepalende parameters (2018)
-Controleren van de effecten van de aanpassingen door middel van indicatieve berekeningen met EEM en analytische software (abacus Dgeopipeline).
-Opzetten van tool voor een leiding grondinteractie berekening (2018)
-Vaststellen van de haalbaarheid van de nieuwe techniek voor toepassing bij een fictief project.(2018)
-Bespreking van de opzet van een pilot project met aannemers. (2019)
-Rapportage (2019)

Verwachtte resultaten

De studie zal uiteindelijk resulteren in een prototype van een tool waarmee de grond leiding interactie bij de installatie kan worden gemodelleerd. Aan de hand van deze tool kan worden vastgesteld of de exDD methode in de toekomst kansrijk is om toe te passen bij aanleg van nieuwe transport leidingen op grote diepte over grote afstanden.

Innovativiteit

Een leefbare stedelijke omgeving kan alleen worden gerealiseerd als de huidige infrastructuur wordt aangepast en verbeterd. De aanleg van nieuwe transport leidingen op groter diepte in verband met de beschikbare ondergrondse ruimte is een belangrijke opgave. Verouderde transportleidingen moeten worden vervangen hiertoe behoren ook industriële leiding systemen. Aanleg van nieuwe leidingsystemen op grotere diepte past in het beleid van het beter gebruiken van de ondergrondse ruimte. Bijkomend voordeel van transportleidingen op grotere diepte is de geringe kans op storingen doordat de impact vanaf het maaiveld gering is.

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Er is geen projectleider aan dit project toegekend.

Partners

  • Eising HDD
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten

ExDD leiding aanleg over grote afstanden op grote diepte-2018-4

Resultaat type
Publicatie(s) niet peer reviewed
Aantal
1
Omschrijving

https://publicwiki.deltares.nl/display/TKIP/DEL090+-+ExDD+leiding+aanleg+over+grote+afstanden+op+grote+diepte?preview=/133269679/194806339/11200880-001-GEO-0001-v2-r-ExDD.docx

Wetenschappelijke publicatie?