Fast Low cost Installation of Pipelines

Samenvatting project

De energie transitie in Nederland vereist een versnelling in de aanleg van leidingen om nieuwe energie dragers zoals waterstof en groen gas en warmte naar de gebruikers te transporteren. Vanwege de wens om het klimaat te ontzien moeten en eveneens veel leidingen worden aangelegd om bij productie van energie ontstane koolstofdioxide te transporteren naar opslag locaties. De versnelde aanleg van leidingen kan op duurzame wijze mogelijk worden gemaakt door een nieuwe techniek voor leiding aanleg in gebruik te nemen. Deze nieuwe techniek is in potentie geschikt om in een korte tijd met nagenoeg geen verstoring van landbouwgronden en natuurgronden leidingen aan te leggen tegen een zeer lage prijs.

Het voorkomen van de verstoring van landbouwgronden leidt er toe dat de landbouwgronden zeer snel na leidingaanleg weer beschikbaar zijn voor productie ( of dat de natuurgronden niet worden aangetast), doordat er niet gegraven hoeft te worden. Bovendien leidt het niet meer nodig zijn van ontgravingen in organische bodems tot een significante reductie van vrijkomen van CO2 en CH4. Door het voorkomen van verdichting en verslemping van de toplaag van de landbouwgrond na ontgraving en belasting door equipment wordt de infiltratie van neerslag niet aangetast en wordt lokale wateroverlast voorkomen. Bemaling is niet meer nodig met de nieuwe aanleg techniek. Verslechtering van de waterkwaliteit door opkomend zout water kan daardoor worden vermeden

Doel van het project

FLIP levert een bijdrage aan het geschikt maken van de ploegmethoden die momenteel voor kabels wordt gebruikt, voor de aanleg van waterstof leidingen en warmte leidingen. Aan de hand van veldtesten en modelberekeningen zal de aanlegtechniek ook voor leidingen met een grotere diameter mogelijk worden gemaakt. De voorwaarde is dat de maaiveld verstoring beperkt is en dat de sterkte van de leiding bij de installatie niet wordt overschreden

Motivatie

Niet ingevuld

Locatie

Niet ingevuld

Uitgevoerde acties

In het onderzoek FLIP werken een kennisinstituut een distributeur van nieuwe energiedragers samen met een ingenieursbureau en een technisch bureau en een aannemer. In een 4 tal werkpakketten die hieronder zijn benoemd wordt bestaande kennis met behulp van testen en analyse van de test gegevens verbeterd, zodat innovatie mogelijk wordt gemaakt.

Verwachtte resultaten

Volgnummer - Wat - Wanneer (jaar)
1 Rapportage Verslag van de veldtesten 2022
2 Rapportage Analyse resultaten van de testen en publicatie in vakblad 2022
3 Rapportage Beschrijving ontwikkelde methodieken publicatie in vakblad 2022
4 Presentatie resultaten op Infratech en Pipeline technology conference 2023

Innovativiteit

De zogenaamde ploegmethode die snel en goedkoop is, wordt tegenwoordig al steeds meer toegepast voor de aanleg van kabels. De aanleg van leidingen met een grotere diameter tot ca 700 mm is innovatief. ]

Valorisatie

Partij - Product (zie boven) - Toepassing en valorisatie
1. Deltares, Antea en van Gelder - Rapportage Verslag van de veldtesten - Aannemers, Ingenieursbureaus
2. Deltares en Rotterdam engineering en Antea - Rapportage Analyse resultaten van de testen en publicatie in vakblad - Aannemers, Ingenieursbureaus

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Welk ‘product’ (zie boven)? - IP bij welke partner(s) - Hoe wordt dit product toegankelijk gemaakt
1. Rapportage Verslag van de veldtesten - Ontwikkelende IP bij onderzoeksinstelling; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag - De database met originele meetgegevens is enkel toegankelijk voor projectmedewerkers van Deltares. De aangeleverde gegevens zijn vertrouwelijk. Afgeleide gegevens die niet zijn te herleiden naar deelnemende partners en resultaat zijn binnen geleverde producten zijn toegankelijk middels de producten
2. Rapportage Analyse resultaten van de testen en publicatie in vakblad - Ontwikkelende IP bij onderzoeksinstelling; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag - Het product is vrij toegankelijk
3. Rapportage Beschrijving ontwikkelde methodieken publicatie in vakblad - Ontwikkelende IP bij onderzoeksinstelling; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag - Het product is vrij toegankelijk
4. Presentatie resultaten op Infratech en Pipeline technology conference - Ontwikkelende IP bij onderzoeksinstelling; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag - Het product is vrij toegankelijk

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De voortgang wordt via nieuwberichten op de websites van de deelnemende partijen gezet. De op te leveren producten worden tijdig aangekondigd op de websites en zullen via de websites beschikbaar worden gesteld. Vanzelfsprekend zal ook van de TKI website gebruik worden gemaakt.

Projectvoorwaarden

Het consortium zal een samenwerkingsovereenkomst sluiten die aan de eisen van de regeling tegemoet komt.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Er is geen projecteigenaar aan dit project toegekend.
Projectleider(s):
Marien Harkes

Partners

  • Antea Group N.V. (Heereveen)
  • Nederlandse Gasunie N.V.
  • RE Rotterdam Engineering B.V.
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie
  • van Gelder B.V.

Resultaten

Fast Low cost Installation of Pipelines-2023-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Omschrijving

Grote diameter leidingen in landelijk gebied worden meestal aangelegd in een gegraven sleuf. Dit heeft het nodige grondverzet tot gevolg. Een alternatieve aanlegmethode is het zogenaamde ‘inploegen’ van leidingen. Om deze methode te kunnen toepassen voor grote diameter leidingen is het onderzoek FLIP (Fast Low cost Installation of Pipelines) opgestart. Onderdeel hiervan is het opstellen van een methode om de benodigde trekkrachten bij de installatie van de leidingen te bepalen.

Wetenschappelijke publicatie?

Fast Low cost Installation of Pipelines-2023-3

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Omschrijving

Op twee testlocaties (Biddinghuizen en Sliedrecht) zijn testen uitgevoerd met het inploegen van stalen leidingen. Tijdens deze testen zijn diverse metingen uitgevoerd. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde metingen en meetresultaten. Op de resultaten is een eerste analyse uitgevoerd. Een volledige analyse en interpretatie van de meetresultaten maakt geen deel uit van dit rapport, maar is separaat beschreven in het rapport 11209042-002-GEO-003, Ontwerp van een door ploegen aan te leggen leiding. Dit rapport op basis van de analyse van de meetgegevens is opgesteld in het kader van het onderzoek FLIP, Fast low cost installation of pipelines

Wetenschappelijke publicatie?