Geogrid-verankering van damwanden

Samenvatting project

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en uitbreiden van toepassingsmogelijkheden van een innovatieve verankering van damwanden waarbij flink wordt bespaard op staal en andere primaire bouwstoffen en die flexibel en toekomstbestendig is, doordat de verankering niet gevoelig is voor toekomstige bouwactiviteiten zoals door de verankering heen heien van palen. Hiervoor worden de volgende doelen gesteld:
- vaststellen van de werking van de geogrid-verankering van damwanden
- het opstellen van een ontwerpmethode
- het optimaliseren van de verankeringslengte en hopelijk bewijzen dat kortere lengtes mogelijk zijn.

Activiteiten:
- Monitoring in het veld bij twee projecten: een kraanopstelplaats bij windpark Krammer en een spoorverbreding van UtARK bij Utrecht
- Opzetten proevenserie bij Deltares
- numerieke studie waaronder predictie resultaten van proeven, post-calculatie proeven en metingen
- publicaties in NL vakbladen, journal en conferentie proceedings

Doel van het project

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en uitbreiden van toepassingsmogelijkheden van een innovatieve verankering van damwanden waarbij flink wordt bespaard op staal en andere primaire bouwstoffen en die flexibel en toekomstbestendig is doordat de verankering niet gevoelig is voor toekomstige bouwactiviteiten zoals door de verankering heen heien van palen. Hiervoor worden de volgende doelen gesteld:
- vaststellen van de werking van de geogrid-verankering van damwanden
- het opstellen van een ontwerpmethode
- het optimaliseren van de verankeringslengte en hopelijk bewijzen dat kortere lengtes mogelijk zijn.

Motivatie

Damwanden in Nederland worden meestal verankerd met groutankers. Dit onderzoeksproject richt zich op een nieuw type verankering van damwanden namelijk een verankering met 3 of 4 lagen geogrid in plaats van met één groutanker. Voordelen van het verankeren van damwanden met geogrid zijn:
- Besparing op staal. De damwand kan een stuk lichter worden uitgevoerd omdat er op meerdere hoogtes wordt verankerd. Hierdoor is veel minder staal nodig en worden veel kosten bespaard.
- Flexibiliteit en reductie van risico’s. Heipalen kunnen dwars door de geogrid-verankering worden geheid. Dat is bijvoorbeeld van belang bij de heipalen voor de kraanopstelplaatsen voor de windturbines in Windpark Krammer.
- Toekomstbestendig: bij het bouwen in volle stedelijke gebieden is het een voordeel wanneer toekomstige bouwactiviteiten geen rekening hoeven te houden met groutankers. Het ontwijken van groutankers is in de praktijk erg moeilijk en geeft grote risico’s. Omdat de geogrid wapening niet hoeft te worden ontweken verdwijnt het risico.
Een voorbeeld van een toepassing is bijvoorbeeld de vervanging van een bestaande kademuur. Een nadeel van geogrid-verankering is dat de methode alleen kan worden toegepast in situaties waarbij voldoende ruimte achter de damwand is om de geogrid verankering aan te brengen. Dit onderzoek richt zich op het gedrag van de constructie en de benodigde lengte van de wapening.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

2018:
- monitoring in het veld bij twee projecten: een kraanopstelplaats bij windpark Krammer en een spoorverbreding van UtARK bij Utrecht
- 1:1 schuifproef
- Opzetten afstemmen en start proevenserie bij Deltares
- start numerieke studie waaronder predictie resultaten van proeven

2019:
- doorzetten monitoring bij beide veldprojecten
- afronden proevenserie bij Deltares
- numeriek: post-calculatie proeven en metingen
- analyse resultaten
- twee publicaties in NL vakbladen

2020:
- afronden veldmonitoring
- publicatie maken en indienen bij een goed journal (Geosynthetics International of Geotextiles and Geomembranes)
- publicatie in een proceedings voor een internationale conferentie

Samenwerken:
Periodiek (eens per maand) overleg GeoTec / Deltares / Huesker
Planningsoverleg GMB/GeoTec/Deltares/Huesker BV/Voets voorKrammer monitoringsprojecten
Planningsoverleg BAM/ProRail/ GeoTec/Deltares/Huesker BV/Voets voormonitoring UtARK
Startoverleg proevenserie met minimaal Deltares en GeoTec en studenten
Leveren materialen door Voets en Huesker aan Deltares voor proeven
Aanleveren data over treinpassages door ProRail
Minimaal 2 maal overleg en verder samenwerken per mail voor het interpreteren van data en schrijven van publicaties Huesker GMBH /Deltares / GeoTec

Verwachtte resultaten

Resultaat
Ontwerpregels voor een constructie die economisch aantrekkelijk is mede doordat hij veel minder primaire materialen vraagt zoals staalbeton of zand dan vergelijkbare grondkerende constructies. Deconstructie is toekomstbestendig flexible en aardbevings-bestendig. Doel is bovendien aan te tonen dat een kortere verankeringslengtemogelijk is waarmee het aantal toepassingsmogelijkheden zal toenemen. Het belang voor de aannemers Voets BAM en GMB: inzicht krijgen inde werking van het systeem en daarmee economisch grondkeringenkunnen ontwerpen/toepassen. Dat deze constructie is aantrekkelijk voorde aannemers mede omdat de damwand zoveel lichter kan worden uitgevoerd. Voor Huesker GMBH en Huesker BV: een rekenmodel profilering in wetenschappelijke en vak-inhoudelijke literatuur en meer bekendheid over een innovatieve constructie met geokunststoffen. Voor ProRail: een kwalitatief hoogwaardige goed onderbouwd product komt beschikbaar dat in sommige gevallen tot een economisch herontwerp van spoorverbredingen in Deltagebieden zal leiden. GeoTec Solutions: is voorloper innovatieve geotechniek en bouwt dat op deze manier verder uit. Bij een positief resultaat van het project is er uitzicht op voortzetting van de PPS met andere innovatieve materiaal-besparende nieuwe ideeën of met andere toepassingen. Producten en valorisatie- meetresultaten en observaties in de proevenserie:te gebruiken door: Deltares GeoTec ProRail HueskerBV en Huesker GMBH voor analyse en begripsvervorming en het maken van een ontwerpmethode- monitoringsresultaten in Krammer windpark en UtARK: te gebruiken door: Deltares GeoTec ProRail HueskerBV en Huesker GMBH voor analyse en begripsvervorming en het valideren van een ontwerpmethode- een ontwerp methode te gebruiken door: alle deelnemende partijen en ontwerpers in het algemeen- vier publicaties: 2 in Nederlandse vakbladen 1 in een journal en 1in een proceedings van een conferentie al

Innovativiteit

Het consortium is creatief en sterk gericht op slimme innovatieve oplossingen bedenken uitwerken en op de markt zetten. Reductie van gebruik van primaire materialen (staal beton zand) staat centraal. Lokaal materiaal of gerecycled materiaal wordt vaak toegepast. Damwanden worden normaal met groutankers verankerd en deze geogrid-verankering is nieuw biedt allerlei voordelen. Er is veel minderdamwandstaal nodig omdat de damwand op meerdere punten wordt verankerd. Er kan zonder problemen door de verankering heen worden geheid. Daarmee is de constructie toekomst-bestendig en kent hijminder risico’s. De constructie is bovendien aardbevings-bestendig: groutankers verliezen mogelijk een deel van hun capaciteit als gevolg van herhaalde kleine aardbevingen. Geogrid-ankers hebben hier naar verwachting geen last van.

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Projectleider(s):
Suzanne van Eekelen

Partners

  • BAM Infra Speciale Technieken
  • bochum universiteit
  • GeoTec Solutions B.V.
  • GMB Haven & industrie
  • Huesker B.V.
  • Huesker Synthetic GmbH
  • ProRail B.V.
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie
  • Voets Gewapende Grondconstructies B.V.

Resultaten

Geogrid-verankering van damwanden-2022-3

Resultaat type
Publicatie(s) niet peer reviewed
Aantal
8
Omschrijving

Activities and products
Activity: Initial study and trial projects.
Product: Paper in the GeoKunst, GeoTechniek: Detert et al., 2019.

Activity: Field measurements in an example project (Krammer, Netherlands), analyses measurements and numerical analyses.
Product: Paper published in the GeoKunst, GeoTechniek: van Duijnen et al., 2020.
Product: Proceedings paper: van Duijnen et al., 2022 (accepted, to be published at EuroGeo7, Warsaw, Poland, September 2022).
Product: MSc thesis University of Bochum; Springher, 2018, and the accompanying presentation (Springher, 2018, Powerpoint)

Activity: Small scale and medium experiments in the Deltares Hall, analyses measurements and numerical analyses.
Product: MSc thesis of TU Delft; Wittekoek, 2020.
Product: Paper published in the GeoKunst, GeoTechniek: Wittekoek et al., 2021.
Product: Journal paper accepted for Geosynthetics International: Wittekoek et al., 2023. In press.

Activity: Numerical simulation small-scale tests Deltares
Product: BSc thesis University of Bochum; Thielecke, 2020, and the accompanying presentation (Thielecke, 2020, Powerpoint)

Activity: Numerical analyses full scale geogrid anchored SPWs

Zie ook: https://publicwiki.deltares.nl/display/TKIP/DEL076+-+Geogrid-anchored+Sheet+Pile+Walls+subjected+to+strip+footing+surcharge+loading

Wetenschappelijke publicatie?