Het Dotterproject

Samenvatting project

Seizoensmatige ontwikkeling van vegetatie in kleine stromende wateren kan leiden tot een verhoogd overstromingsrisico bovenstrooms van deze vegetatie. Tegelijkertijd is deze vegetatie een belangrijk onderdeel van een gezond functionerend ecosysteem, zoals ook door de KaderRichtlijn Water wordt beoogd. Te veel vegetatie moet echter wel tijdig verwijderd worden. Het maai-BOS wordt door veel waterschappen ingezet om te bepalen wanneer er gemaaid moet worden: wanneer de afvoercapaciteit te klein wordt, wordt er een veldbezoek gepland om te kijken waar gemaaid moet worden. Met het Dotterproject proberen we een snelle techniek te ontwikkelen, die gebruik maakt van een nieuwe camera-drone-combinatie, om te bepalen waar de daadwerkelijke obstakels in een beek zich bevinden en tegelijkertijd de ecologische waarde van de vegetatie te behouden.

Doel van het project

Op opzetten van een nieuwe drone-camera-combinatie die in staat is snel en doelmatig vegetatie in stromende wateren te kwalificeren en te kwantificeren om zo bij te dragen aan effectiever watermanagement door vlakdekkende inschatting van specifieke ruwheid (overstrominsrisico-inschatting) en ecologische waarde (duurzaam en efficienter onderhoud van beken). Validatie van de techniek wordt voorzien in een gecontroleerde experimentele opzet in het River experiment Centre in Andong (korea) waar ongeschaalde buitenproeven in grootschalige stroomgoten mogelijk is. Dit is de enige faciliteit ter wereld waar dit kan. Het resultaat is een eerste versie van deze nieuwe tool-combinatie met een softwareversie die middels een eerste proef is gevalideerd. We voorzien in de volgende jaren het concept dan ook verder te testen in Nederlandse beeksystemen van bijdragende waterschapspartners/STOWA.

Motivatie

Seizoensmatige ontwikkeling van vegetatie in kleine stromende wateren kan leiden tot een verhoogd overstromingsrisico bovenstrooms van deze vegetatie. Tegelijkertijd is deze vegetatie een belangrijk onderdeel van een gezond functionerend ecosysteem zoals ook door de KaderRichtlijn Water wordt beoogd. Te veel vegetatie moet echter wel tijdig verwijderd worden. Het maai-BOS wordt door veel waterschappen ingezet om te bepalen wanneer er gemaaid moet worden: wanneer de afvoercapaciteit te klein wordt wordt er een veldbezoek gepland om te kijken waar gemaaid moet worden. Met het Dotterproject proberen we een snelle techniek te ontwikkelen die gebruik maakt van een nieuwe camera-drone-combinatie om te bepalen waar de daadwerkelijke obstakels in een beek zich bevinden en tegelijkertijd de ecologische waarde van de vegetatie te behouden.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

voorjaar2016- eerste opzet drone-camera combinatie in Nederland + bezoek Koreaanse partners aan Nederland zomer 2016- testen in het River Experiment Centre in Korea met verschillende vegetatietypen en dichtheden door totale consortium (1 bezoek aan het REC) najaar 2016 validatie software met resultaten uit de REC-experimenten mogelijk een eerste vlucht over een Nederlandse beek.

Verwachtte resultaten

Het eindresultaat van dit eerste jaar van het Dotterproject is een eerste versie van een drone-camera-opzet die in staat is om een vlakdekkend beeld te kwantificeren van vegetatie in stromende wateren om zo bij te dragen aan een objectieve inschatting van mogelijke obstructies in watergangen en de ecologische waarde daarvan. Het langere termijn einddoel is het beschikbaar maken van deze techniek voor de markt om snel en efficient vegetatiebeheer in beken mogelijk te maken.

Innovativiteit

Het consortium heeft een excellente mix aan ervaringen. KnowH20 kan de nieuwe UAV-inventarisatietechniek direct te koppelen aan relevante onderdelen van de ecologische beoordelingen zoals vereist voor de KRW Deltares beschikt over de ervaring om nieuwe UAV-camera opzetten te maken en het KICT en de KICT Joint Venture zijn uitermate bedreven in het uitvoeren van grootschalige validatieproeven in het REC waarbij ook drones worden ingezet voor monitoring van stromingpatronen en beeldinwinning. Het KICT en Deltares zullen samen werken aan de ontwikkeling en validatie van de benodigde software algorithmes. Door de samenwerking tussen verschillende disciplines ontstaat een nieuw product dat een directe koppeling maakt tussen waterkwantiteits- en ecologisch beheer van kleine stromende wateren en zorgt voor een goede afweging van belangen in het beheer van deze watersystemen.

Valorisatie

Het PPS-consortium zal dit jaar focussen op de eerste ontwikkelingen van het nieuwe inventarisatie-instrumentarium, waarna deze gepresenteerd zullen worden aan eindgebruikers. We voorzien op termijn deze kennis verder te dissemineren middels workshops voor markt- en waterbeherende partijen.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Ellis Penning
Projectleider(s):
Ellis Penning

Partners

  • KnowH2O
  • Korean Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT)
  • Onbekend
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie
  • Waterschap Rivierenland

Resultaten

Het Dotterproject-2017-2

Resultaat type
Prototype
Wetenschappelijke publicatie?