Innovatief afmeren van schepen in de haven van de toekomst

Samenvatting project

Ontwikkeling in de afgelopen jaren van een eerste versie van het Shoretension-afmeersysteem waarbij een schip in plaats van alleen maar met afmeerlijnen nu met pneumatische/hydraulische cilinders op de kade wordt afgemeerd. Het systeem wordt al in de praktijk toegepast maar de onderliggende kennis voor de (beperkingen in de) inzet van de methode zijn nog niet goed bekend. Ook in de praktijk op basis van veldmetingen bleek het niet mogelijk om die kennis te ontwikkelen. Het uitvoeren van analyses op basis van schaalmodelmetingen onder gecontroleerde omstandigheden zal het ontwikkelen van die kennis wel mogelijk maken.

Doel van het project is het met behulp van schaalmodelmetingen de (on)mogelijkheden van innovatief afmeren van schepen binnen de haven van de toekomst inzichtelijk maken. Binnen dit project wordt het Shoretension-systeem gebruikt om af te meren in combinatie met complexe golfcondities die rondom en in een haven op kunnen treden.

Doel van het project

Doel van het project is het met behulp van schaalmodelmetingen de (on)mogelijkheden van innovatief afmeren van schepen binnen de haven van de toekomst inzichtelijk maken. Dit betekent afmeren met speciale technieken – het Shoretension-systeem is hiervoor voorzien binnen dit project – in combinatie met complexe golfcondities die rondom en in een haven op kunnen treden. Die golfcondities zullen op termijn alleen nog maar bepalender worden wanneer er in de toekomst steeds meer gewerkt zal gaan worden met open of zelfs drijvende havenlayouts om zo de impact op de omliggende kust te verkleinen. Met het kunnen inzetten van innovatieve afmeertechnieken zou het aantal onwerkbare dagen in de haven van de toekomst mogelijk (meer dan) gehalveerd kunnen worden. De uitkomsten van het project zullen laten zien hoe innovatieve afmeermethodes ingezet kunnen worden wat toepassingsgrenzen zijn (en die eventueel verleggen) en de afmeersystemen zelf zouden mogelijk geoptimaliseerd kunnen worden (instellingen).

Motivatie

Ontwikkeling in de afgelopen jaren van een eerste versie van het Shoretension-afmeersysteem waarbij een schip in plaats van alleen maar met afmeerlijnen nu met pneumatische/hydraulische cilinders op de kade wordt afgemeerd. Het systeem wordt al in de praktijk toegepast maar de onderliggende kennis voor de (beperkingen in de) inzet van de methode zijn nog niet goed bekend. Ook in de praktijk op basis van veldmetingen bleek het niet mogelijk om die kennis te ontwikkelen. Het uitvoeren van analyses op basis van schaalmodelmetingen onder gecontroleerde omstandigheden zal het ontwikkelen van die kennis wel mogelijk maken

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

2018 Q2/3: voorbereiden van de schaalmodeltesten
Deltares: aansturen golfbassin golfcondities afmeren in havens
MARIN: scheepsaspecten Shoretension: instellingen afmeersysteem + link naar praktijk
RHDHV: link naar praktijk en koppeling naar inzet in numerieke modellen van afgemeerde schepen in havens)

2018 Q4: uitvoeren van de schaalmodeltesten (Deltares + Shoretension icm MARIN)
• Er wordt gestreefd naar een combinatie met de PIANC-ledenavond voor het tonen van de metingen aan het relevante technische kennisnetwerk.
• Het uitvoeren van de metingen zal een gezamenlijke activiteit zijn van Deltares en Shoretension. De aansturing van de metingen en de golfcondities zal door Deltares worden uitgevoerd. Het aansturen en instellen van de afmeertechniek zal door een medewerker van Shoretension worden uitgevoerd. Gepland is alle metingen gezamenlijk uit te voeren en dus dat er gedurende de gehele meetcampagne experts van Deltares én van Shoretension aanwezig zullen zijn en bij zullen dragen (is ook uitgangspunt geweest in de begroting/het bemensingsplan).

2018 Q4/2019 Q1: analyseren van uitkomsten + rapportage aanmaken (Deltares + Shoretension) Er is voorzien om op basis van de uitkomsten een paper te presenteren op een relevante conferentie. Dit zou mogelijk een conferentie binnen het PIANC-kennisnetwerk kunnen zijn. Dit zal een gezamenlijke actie zijn waarbij medeauteurs zijn voorzien vanuit alle betrokken partijen om zo ook het team achter het project weer te kunnen geven.

Verwachtte resultaten

De uitkomsten van dit project zullen inzicht geven in de mogelijkheden om schepen slimmer af te meren dat wil zeggen met minder scheepsbewegingen en beter beheersbare krachten in afmeerlijnen en fenders om zo efficiënter schepen te kunnen laden en lossen. Het aantal onwerkbare dagen per jaar (vanwege weers- en golfinvloeden) in een haven zal hierdoor sterk afnemen. De partners (marktpartijen) zullen beter de randvoorwaarden voor het inzetten van nieuwe afmeersystemen weten (toepasbaarheidsgrenzen optimale benutting) en zij zullen beter weten hoe die systemen weergegeven kunnen worden in numerieke simulaties waardoor de efficiëntie en het nut van de methode ook numeriek onderbouwd en voorspeld kan gaan worden voor toepassing in nieuwe situaties.Er worden rondom nautische infrastructuur en havens vele innovaties ontwikkeld waaronder door ShoreTension. Mogelijk dat andere innovaties die op dit moment in ontwikkeling zijn of andere stakeholders binnen havens (bv terminalbeheerders) op termijn tot een vervolgsamenwerking zullen leiden. Hier zijn al concrete gespreken over gaande.

Innovativiteit

Van oudsher worden schepen afgemeerd met afmeerlijnen. In het verleden zaten innovaties in het afmeren van schepen enkel in het materiaal van de afmeerlijnen (staal kunststof). Sinds kort wordt er ook gewerkt aan het ontwikkelen van andere (efficiëntere) manieren van afmeren. Daarnaast worden ook de layouts van havens niet altijd meer traditioneel uitgewerkt (vroeger standaard een bassin achter golfbreker) en wordt onder andere meer aan meer open layouts gedacht die minder negatieve effecten in het kustsysteem zullen hebben. De inzet van innovatieve afmeertechnieken zullen bijdragen aan het mogelijk maken van die meer open havenlayouts (toch stabiel liggende schepen ondanks hogere en complexere golfcondities in de haven)Het consortium is gericht op het begrijpen van die complexe combinatie van golfcondities in en rondom nieuwe haventypes de interactie met verschillende infrastructuur en hoe door af te stappen van traditioneel afmeren van schepen de werkbaarheid van havens onder die condities vergroot kan worden. Het project gaat over het op een efficiënte manier overbrengen van afmeerkrachten van schepen op de kade. De interactie met de haveninfrastructuur bestaat uit interactie met verticale kades en taluds maar ook met nieuwe ontwikkelingen in havenontwerpen (innovatieve layouts).Shoretension zal aan het project bijdragen met een (reeds eerder ontwikkelde) schaalmodelversie van hun afmeersysteem en kennis van de techniek achter deze methode. Royal HaskoningDHV zal bijdragen met hun kennis uit de haven(bouw)praktijk en numerieke methoden om bewegingen van afgemeerde schepen te berekenen

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Projectleider(s):
Arne van der Hout

Partners

  • HaskoningDHV Nederland B.V.
  • Shell Global Solutions B.V.
  • Shoretension
  • Stichting Deltares (Delft)
  • Stichting Maritiem Research Instituut Nederland (Marin)
  • TKI Deltatechnologie
  • Vopak

Resultaten

Innovatief afmeren van schepen in de haven van de toekomst-2018-3

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Aantal
1
Omschrijving

Het project is afgerond. De metingen zijn uitgevoerd en de openbare rapportage van de werkzaamheden is via de volgende website beschikbaar als download:
https://publicwiki.deltares.nl/display/TKIP/DEL083+-+Innovatief+afmeren+van+schepen+in+de+haven+van+de+toekomst

Wetenschappelijke publicatie?