Innovative monitoring and reporting for Sustainable Water quality of the Meghna River (ISWAM)

Samenvatting project

De waterkwaliteit in de grote rivieren in en om Dhaka is zeer slecht. Het water is dood en is niet geschikt voor gebruik van enig doel. Oorzaak is de lozing van ongezuiverd afvalwater door huishoudens en industrie. Zo lozen honderden kleine en middelgrootte (textiel)bedrijven hun afvalwater ongezuiverd op het oppervlaktewater. Om te voorzien in de drinkwaterbehoefte zal Dhaka in de toekomst oppervlaktewater als bron moeten gaan gebruiken. Er wordt er een pijpleiding voorzien om ruw water van goede kwaliteit te halen uit de Upper Meghna, ongeveer 30 km bovenstrooms de stad. De kwaliteit van het water in de Meghna is nog steeds uitstekend, maar door de verdergaande verstedelijking zijn er tal van bedreigingen.
Deltares doet in opdracht van de ADB een project, waarin samen met de belangrijkste stakeholders een beschermingsplan wordt gemaakt voor de Upper Meghna. Verder is het project gericht op het versterken van de capaciteit van de Departement of Environment (verantwoordelijk voor vergunningverlening, handhaving en de waterkwaliteit).
Er zijn een aantal problemen:
• Het gebrek aan gegevens over zowel de lozingen als de waterkwaliteit en daarmee een gebrek aan informatie voor het operationele en strategisch beheer van de het water.
• Gebrek aan middelen voor het opzetten en in stand houden van grootschalige meetnetten voor waterkwaliteit
• Het gebrek aan waterbewustzijn bij de belangrijkste stakeholders.
Deze problematiek is niet uniek maar speelt in veel grote urbane gebieden in de wereld.
Deltares en AKVO doen een subsidieaanvraag bij Partners voor Water voor het uitvoeren van een pilotproject gericht op de het verzamelen van grote hoeveelheden waterkwaliteitsgegevens met behulp van eenvoudige (goedkope) methoden gekoppeld aan een Smart Phone App. Lokale stakeholders (overheden, NGO’s en bedrijven) gaan op ca. 50 locaties in twee sterk vervuilde zijrivieren van de Meghna de waterkwaliteit meten. De data worden automatisch geüpload naar een centrale database, die gekoppeld wordt aan Delft FEWS (waterkwaliteit). Met behulp van Delft FEWS worden de data verwerkt tot informatie, die gedeeld kan worden met de stakeholders en het publiek en door de verantwoordelijke autoriteiten gebruikt kan worden voor operationeel en strategisch waterbeheer.
In het kader van deze TKI aanvraag wordt een Delft FEWS applicatie geconfigureerd en worden tools ontwikkeld voor het importeren van de data die verzameld worden met behulp van de door AKVO ontwikkelde App.

Doel van het project

Het project sluit aan bij de doelstellingen van de KIC Waterbeheer enWater en ICT.Doelstelling:Het ontwikkelen van methoden om met weinig beschikbare middeleninformatie in gebieden met weinig data informatie te verzamelen voorhet waterbeheer waarbij de data effectief worden gedeeld metrelevante stakeholders ten behoeve van operationeel beheer enbesluitvorming.Projectdoelen: Het ontwikkelen van een koppeling tussen de AKVO App voorhet meten van waterkwaliteit en Delft FEWS Het ontwikkelen te testen van een configuratie van DELFT FEWSom zo relevante informatie over de waterkwaliteit te ontsluitenen toepasbaar te maken voor het waterbeheer.

Motivatie

De waterkwaliteit in de grote rivieren in en om Dhaka is zeer slecht. Hetwater is dood en is niet geschikt voor gebruik van enig doel. Oorzaak isde lozing van ongezuiverd afvalwater door huishoudens en industrie. Zolozen honderden kleine en middelgrootte (textiel)bedrijven hunafvalwater ongezuiverd op het oppervlaktewater. Om te voorzien in dedrinkwaterbehoefte zal Dhaka in de toekomst oppervlaktewater als bronmoeten gaan gebruiken. Er wordt er een pijpleiding voorzien om ruwwater van goede kwaliteit te halen uit de Upper Meghna ongeveer 30km bovenstrooms de stad. De kwaliteit van het water in de Meghna isnog steeds uitstekend maar door de verdergaande verstedelijking zijner tal van bedreigingen.Deltares doet in opdracht van de ADB een project waarin samen metde belangrijkste stakeholders een beschermingsplan wordt gemaaktvoor de Upper Meghna. Verder is het project gericht op het versterkenvan de capaciteit van de Departement of Environment (verantwoordelijkvoor vergunningverlening handhaving en de waterkwaliteit).Er zijn een aantal problemen: Het gebrek aan gegevens over zowel de lozingen als dewaterkwaliteit en daarmee een gebrek aan informatie voor hetoperationele en strategisch beheer van de het water. Gebrek aan middelen voor het opzetten en in stand houden vangrootschalige meetnetten voor waterkwaliteit Het gebrek aan waterbewustzijn bij de belangrijkstestakeholders.Deze problematiek is niet uniek maar speelt in veel grote urbanegebieden in de wereld.Deltares en AKVO doen een subsidieaanvraag bij Partners voor Watervoor het uitvoeren van een pilotproject gericht op de het verzamelenvan grote hoeveelheden waterkwaliteitsgegevens met behulp vaneenvoudige (goedkope) methoden gekoppeld aan een Smart PhoneApp. Lokale stakeholders (overheden NGO’s en bedrijven) gaan op ca.50 locaties in twee sterk vervuilde zijrivieren van de Meghna dewaterkwaliteit meten. De data worden automatisch geü

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

In het kader van het PvW project worden ca. 35 personen getraind inhet verzamelen van de waterkwaliteit data met behulp van de doorAKVO ontwikkelde App. Vanuit het ADB project is de institutioneleomgeving voldoende bekend en zijn de relevantie stakeholders algeïdentificeerd. Daarmee is de Meghna River een prima proeftuinwaarin kan worden geëxperimenteerd met de te ontwikkelenmethode.Activiteiten in het TKI project (2016) Ontwikkeling van de koppeling tussen FEWS en de App Configureren van de FEWS toepassing Opzetten van een platform dat door stakeholders kan wordengeraadpleegd.In het kader van het PvW project wordt gedurende 1 jaar wekelijks opca. 100 locaties de waterkwaliteit gemeten. Leveren van technische ondersteuning tijden het meten2017 Evaluatie van de methode waarbij gekeken wordt of relevanteinformatie kan worden verstrekt en aanbevelingen wordengegeven voor verder gebruik.

Verwachtte resultaten

(beschrijf de gestelde eindresultaten die verwacht worden uit hetproject zowel resultaten voor de project partners alsook de resultatenen economische doelstellingen voor de sector Deltatechnologie en voorde Topsector Water.Welke concrete tools (apps?) en instrumenten kunnen verwacht wordenvan het project?Een koppeling van de AKVO App voor het meten aan waterkwaliteit aanDelft FEWS en een FEWS applicatie geschikt voor waterkwaliteit inurbane gebieden waar door gebrek aan middelen toch relevanteinformatie kan worden verkregen.Bij een positief resultaat van het project is er uitzicht op voortzettingvan de PPS?)AKVO is volop bezig met de ontwikkeling van de de App enmeetmethoden. Ze zijn al actief in Afrika en willen hiermee deAziatische markt op. Delft FEWS wordt wereldwijd in een groot aantallanden gebruikt waarbij het vooral wordt gebruikt voor waterkwantiteit.Toepassingen voor kwaliteit zijn schaars. De combinatie van FEWS metde methode om tegen geringe kosten grote hoeveelheden data teverzamelen maakt de samenwerking uniek en kansrijk. AKVO enDeltares zijn dan ook zeker van plan de samenwerking voort te zetten.

Innovativiteit

De combinatie van de AKVO App en Delft FEWS maak het project uniek.Zie ook hierboven onder het kopje verwachte resultaat. Degezamenlijke ontwikkeling van de methode past goed in de KIC wateren ICT waarin het ontwikkelen van tools voor slim waterbeheer eenbelangrijke doelstelling is.

Valorisatie

The consortium has a balanced mix of a knowledge and research institute with in-depth knowledge of sustainable delta management and project management in Bangladesh (Deltares), an innovative mobile data collection tool provider (Akvo), specialised knowledge on surface water quality management which is already active in the Meghna River Basin (ECL), and local experience with development and training (ITN-BUET). A collaborative and innovative monitoring system is needed in order to maintain the good quality of the Meghna River. Piloting an innovative monitoring and reporting system will complement currently on-going projects in the area (such as Deltares’ ADB project, which runs until the end of 2017), while providing DoE staff with sufficient information to enforce water quality laws and regulations. This will provide DWASA with additional information regarding water quality so that they can ensure that the water they distribute to residents of Dhaka and the surrounding area meets drinking water quality standards. This information will be of great help to them for operational and management purposes.
This project will allow the Dutch consortium (Deltares and Akvo) to establish their position as water quality network providers, both in Bangladesh and in the surrounding region. Deltares’ proven track record and experience in Bangladesh will be used to open up new opportunities for Akvo in that country. New projects are expected to be initiated by the WB and ADB in late 2016 or early 2017 in order to monitor and manage drinking water quality in Bangladesh and India. The next 5-year plan by BDP2100, due in 2021, will also include many water quality projects in order to meet the strategic goal of maintaining water quality for health, livelihoods, and ecosystems. This will provide additional project opportunities, as well as input for the formulation of future ADB and WB financed projects.
Once tested for two tributaries of the Meghna River, upscaling the system developed in this project to the entire river and to other water bodies in Dhaka will be very feasible, providing additional opportunities to both Deltares and Akvo. This project can also be expanded to other countries in the region, such as India, where Akvo currently has two offices in Delhi and Bangalore and a number of projects with a proven track record. Establishing the consortium’s experience and building their reputation through this project will be of great added value to future projects.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Projectleider(s):
Hans Aalderink

Partners

  • AKVO PTE. LTD.
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten

Innovative monitoring and reporting for Sustainable Water quality of the Meghna River (ISWAM)-2018-4

Resultaat type
Prototype
Wetenschappelijke publicatie?