JIP CoDeS 2.0

Samenvatting project

Na de succesvolle uitvoering van de Pilot Coastal Design Support Tools (CoDeS pilot) en het vervolg hierop (CoDeS 1.0) de afgelopen 2 jaar, heeft de samenwerking tussen de consortium partners een volwassen vorm gekregen, zowel wat betreft proces als product. Recente CoDeS ontwikkelingen omvatten de ontwikkeling, uitbreiding en ontsluiting van tools die snel inzicht geven in de karakteristieken van een projectgebied (zoals getij, golven en sediment transport), het ontwerp van ingrepen (zoals golfbrekers en havens) en de impact op de omgeving (golfpenetratie en impact op autonome kustontwikkeling).
In het vervolgproject CoDeS 2.0 willen de partners een aantal nieuwe tools ontwikkelen en bestaande tools verbeteren. De uitbreiding omvat tools rond ecologie, haven- en vaargeulsedimentatie en interactief havenontwerp.
Bovendien zal gewerkt worden aan het verbeteren en door-ontwikkelen van het modelinstrumentarium (o.a. Delft3D en XBeach) om ontwerp en evaluatie van menselijk ingrijpen in het kustsysteem te faciliteren.
Daarnaast zal in CoDeS 2.0 een doorontwikkeling plaatsvinden van het softwareplatform (Delta Shell raamwerk) door verbeterde integratie met online en offline datasets en de opzet van een testbank voor kwaliteitswaarborging en uitgebreide documentatie voor kennisborging. Zodoende zal het raamwerk nog betere aansluiting vinden op de (Nederlandse) markt en projectpraktijk.

Doel van het project

Het uiteindelijke doel van dit project is om een set van ontwerptools en -modellen te ontwikkelen en ontsluiten die projectingenieurs door de verschillende fases van het ontwerpproces (van idee tot realisatie) kunnen ondersteunen om tot duurzame en kostenefficiënte ontwerpen te komen voor haven- en kust infrastructuur. Onderdeel hiervan is het (door)ontwikkelen van een softwareplatform (Delta Shell framework) waarop de tools en modellen uitgewisseld kunnen worden en nieuwe vraagsturing kan worden gegenereerd. Welke tools ontwikkeld worden is afhankelijk van actuele vragen uit projecten. Hierover wordt besloten door ‘product owners’ en een stuurgroep.Het specifieke doel van CoDeS 2.0 is:1. Ontwikkeling van een aantal nieuwe tools om meerdere aspecten van kustingrepen integraal te kunnen beschouwen zoals effecten op hydrodynamica sediment transport en ecologie. De interactie tussen verschillende tools is een sterke noviteit om tot betere oplossingen te komen en multidisciplinaire kennishiaten te adresseren.2. Verbeteren van het modelinstrumentarium om de effecten van kustingrepen te simuleren. Dit kunnen zowel verbeterde parameter instellingen als aanpassingen aan de broncode betreffen.3. Verbeteren van het uitwisselingsplatform in termen van integratie met offline en online data kwaliteitswaarborging en documentatie.

Motivatie

Na de succesvolle uitvoering van de Pilot Coastal Design Support Tools (CoDeS pilot) en het vervolg hierop (CoDeS 1.0) de afgelopen 2 jaar heeft de samenwerking tussen de consortium partners een volwassen vorm gekregen zowel wat betreft proces als product. Recente CoDeS ontwikkelingen omvatten de ontwikkeling uitbreiding en ontsluiting van tools die snel inzicht geven in de karakteristieken van een projectgebied (zoals getij golven en sediment transport) het ontwerp van ingrepen (zoals golfbrekers en havens) en de impact op de omgeving (golfpenetratie en impact op autonome kustontwikkeling).In het vervolgproject CoDeS 2.0 willen de partners een aantal nieuwe tools ontwikkelen en bestaande tools verbeteren. De uitbreiding omvat tools rond ecologie haven- en vaargeulsedimentatie en interactief havenontwerp.Bovendien zal gewerkt worden aan het verbeteren en door-ontwikkelen van het modelinstrumentarium (o.a. Delft3D en XBeach) om ontwerp en evaluatie van menselijk ingrijpen in het kustsysteem te faciliteren. Daarnaast zal in CoDeS 2.0 een doorontwikkeling plaatsvinden van het softwareplatform (Delta Shell raamwerk) door verbeterde integratie met online en offline datasets en de opzet van een testbank voor kwaliteitswaarborging en uitgebreide documentatie voor kennisborging. Zodoende zal het raamwerk nog betere aansluiting vinden op de (Nederlandse) markt en projectpraktijk.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

Het jaar 2017 zal in het teken staan van enerzijds de doorontwikkeling van het raamwerk en anderzijds uitbreiding van bestaande toepassingsgebieden (item 2 en 3 onder kopje ‘doel van het project’). Het jaar 2018 zal in het teken staan van nieuwe toepassingsgebieden zoals ecologie en haven en vaargeul siltatie/sedimentatie (item 1 onder kopje ‘doel van het project’). Duidelijke en eensgezinde afbakening en definiëring van de werkzaamheden en ontwikkelingen met de verschillende partijen vormt een integraal onderdeel van het project. Teneinde dit te bereiken is een team van ‘product owners’ en een stuurgroep in het leven geroepen waar menig terugkoppeling en interactie mee wordt verwezenlijkt in diverse (scoping en update) sessies.

Verwachtte resultaten

Aan het einde van het traject worden de volgende (nieuwe) resultaten verwacht (bovenop de reeds ontwikkelde zaken in het huidige CoDeS raamwerk):1. Nieuwe interactieve tools voor (1) ecologie en eco-engineering in de nabije omgeving van een kustingreep (2) voor het optimaal ontwerpen van een haven lay-outs en (3) voor de voorspelling van siltatie/sedimentatie (baggerbezwaar) in havens en vaargeulen allen geïntegreerd en met onderlinge interactie in het raamwerk.2. Verbeteringen aan bestaande tools (automatische getij en golfclassificatie golf-penetratie in havens m.b.v. nieuwe routine kustlijnontwikkeling multi data-bron integratie) integratie (koppeling kennishiaten) en numerieke modellen (zoals Delft3D XBeach Unibest en Diffrac2DH).3. Bovenstaande tezamen in een doorontwikkeld raamwerk dusdanig opgezet dat niet alleen toekomstige ontwikkelingen partners en toepassingsgebieden gemakkelijker aan kunnen takken maar ook kwaliteitsborging beter gegarandeerd zal zijn en diverse databronnen uniform worden geïntegreerd.Project partners hebben aangegeven de ingeslagen weg van het CoDeS platform/raamwerk te waarderen met mogelijkheden tot een meerjarige investering richting een product dat een integrale plek kan innemen in de bedrijfsvoering. Daarnaast is er enkele interesse vanuit de markt door andere partijen gesignaleerd zowel Arcadis als CDR International heeft Deltares om deze reden benaderd. Om deze reden heeft JIP CoDeS goede papieren in handen voor een eventueel vervolg.

Innovativiteit

Innovativiteit van dit project is te vinden in:- Integratie: integratie van tools modellen en data vanuit verschillende vakgebieden/disciplines en organisaties en het ontwikkelen van (nieuwe) relaties daartussen waardoor eerder in het ontwerpproces over integrale ontwerpaspecten wordt nagedacht en kennishiaten worden blootgelegd en uitgewerkt- Overdraagbaarheid: expertkennis uniform vastleggen in tools en richtlijnen en onder versiebeheer plaatsen waardoor kennisoverdracht minder op individuen of toeval berust- Interactiviteit: innovatieve & interactieve visualisatietechnieken om de communicatie met en naar opdrachtgevers en stakeholders te bevorderen (meer ontwerpen met - dan voor - belanghebbenden)- Laagdrempeligheid/gebruikersgemak: door de kennis te integreren in één platform hoeven gebruikers zich slechts in één softwarepakket te bekwamen in plaats van in verscheidene- Aansluiting bij state-of-the-art software ontwikkelingen (NGHS OpenEarth BMI EarthEngine) met behoud van ‘ingenieur-flexibiliteit’ (manueel in kunnen grijpen in routines m.b.v. scripting computertaal)- Dataplatform: Ontwikkelen van ontwerptool-community en (data)platform uniforme afspraken over standaarden en open beschikbaarheid van diverse geïntegreerde datasets.

Valorisatie

De ontwikkelde tools en modelverbeteringen worden gedeeld en onder versiebeheer geplaatst. Dit zal al tijdens de ontwikkeling gebeuren om de resultaten tussen de partners onderling te delen. Bovendien stelt dit derden na afloop van het project in staat de tools en modellen te gebruiken en er ook aan mee/verder ontwikkelen. Voor laagdrempeliger gebruik worden de tools gedeeld via het open source Delta Shell platform. De reeds ontwikkelde tools worden door de projectpartners al actief ingezet voor projectwerk. Daarnaast is gebruik buiten projectpartners opgevangen (sinds de open-source gang van CoDeS pilot resultaten). De ervaringen en feedback die hier uit voortvloeit in termen van validiteit en gebruikersgemak kunnen worden opgepakt in een vervolgproject (of in de community zelf - indien groot genoeg). Tevens kunnen in een eventueel vervolg richtlijnen worden gedeeld via een wiki.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Projectleider(s):
Freek Scheel

Partners

  • HaskoningDHV Nederland B.V.
  • KIOST
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie
  • Witteveen en Bos International B.V.

Resultaten

JIP CoDeS 2.0-2020-3

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?