Klimaatadaptatie in de praktijk

Samenvatting project

Klimaatverandering leidt er toe dat de waterschappen en provincies samen met de andere actoren in het landelijk gebied inzicht willen in de ruimtelijke, maatschappelijke en fysieke gevolgen ervan op regionale schaal, in mogelijke adaptatiemaatregelen in hun land- en watersystemen, en hoe die via gebiedsprocessen kunnen worden gerealiseerd. Daartoe gebruiken wij ontwikkelpaden (IPCC: climate development pathways) als integrerend concept om te komen tot handvatten voor klimaatbestendige inrichting van de Nederlandse zandgebieden met duurzaam economisch gebruik.
Ontwikkel paden vormen een mechanisme voor flexibele aanpassing aan de voortdurend veranderende omstandigheden door zowel geplande ontwikkelingen als autonome ontwikkelingen zoals klimaatverandering. Van incidenteel uitvoeren van grootschalige projecten bewegen we naar een langlopend dynamisch interactief planproces waarin wanneer nodig bijstellingen worden gerealiseerd om te komen tot een klimaat adaptieve inrichting en bijbehorend aangepast economisch gebruik. De ontwikkelpaden moeten worden gevoed met inzichten in de op dat moment te verwachten veranderingen en de effecten van adaptatiemaatregelen. Hiervoor is een goed begrip van de gebied specifieke land- en watersystemen van adaptatiemaatregelen op diverse schalen (tijd, ruimte, governance) vereist. Ontbrekende kennis wordt in proeftuinen en living labs verzameld en Kritische (basis)data van het bodem- en watersysteem worden verzameld, analysemethoden en modellen om het complexe systeem integraal op landschapsschaal te kunnen analyseren worden aangepast en doorontwikkeld om toekomstverkenningen (scenariostudies, beleidsverkenningen en planvormingsprocessen) uit te voeren. De ontwikkelpaden en ondersteunend instrumentarium worden in co-creatie met stakeholders ontwikkeld en de toepasbaarheid en bruikbaarheid van op deze wijze van informatie voorziene ontwikkelpaden in gebieds- en beleidsprocessen worden in de praktijk (proeftuinen en living labs) getest. Uitwisseling van kennis is daarin een continu proces. Naast de methode worden ook draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en risico's van ontwikkelpaden geëvalueerd. Een belangrijk onderdeel van het project is hoe de kennis en ervaringen uit de proeftuinen en living labs 'op te schalen' dus buiten de proeftuinen te implementeren. Klimaatadaptatie in de praktijk wordt een dynamisch proces van leren, participeren en implementeren dat zich als een olievlek gaat verspreiden.

Doel van het project

Doel: vormgeven en uitwerken van handvatten voor de transitie naar een klimaatbestendige inrichting en gebruik en beheer van het water- en bodemsysteem voor (kringloop)landbouw en natuur in de Nederlandse zandgebieden

Motivatie

De opgave waar we in de Nederlandse zandgebieden voor staan is de transitie naar een klimaatbestendige inrichting en beheer. Hiervoor is een afwegingskader nodig voor de te maken keuzes rekening houdend met het bodem- en watersysteem en de interacties tussen actoren (vanuit landbouw natuur industrie drinkwater bebouwing). Dit afwegingskader wordt gebaseerd op beslissingsondersteunende systemen (modellen) toekomstverkenningen (scenariostudies) en processen voor implementatie van de transitie in de zandgebieden. De gewenste transitie betekent een aangepast water- en bodembeheer gericht op duurzaam gebruik en in stand houden van natuurlijke systemen waarbij de zoetwatervoorraad bodem- en (grond)waterkwaliteit voedselzekerheid en natuur (biodiversiteit) op lange termijn geborgd zijn. Het is van belang om -gegeven de verwachte klimaatverandering- de toekomstige watervraag en het wateraanbod van alle actoren beter in balans te brengen rekening houdend met de verschillende belangen en gericht op een duurzame circulaire economische inrichting gebruik en beheer. Onderdeel daarvan is de vraag hoe de landbouw zich kan aanpassen aan veranderende klimatologische omstandigheden. Denk daarbij aan het ontwikkelen van systemen om actief en actueel op veranderende weersinvloeden te kunnen reageren om de voedselproductiesystemen robuuster te maken. Ook denken we na over de consequenties en kansen. Aanleiding voor het van 1) de uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming project voor activiteiten en 2) het nieuwe Nederlandse landbouwbeleid gericht op het sluiten van kringlopen voor de klimaatbestendige inrichting en gebruik van stroomgebieden. Gegeven de onzekere toekomst hebben de verschillende actoren in gebieden behoefte aan informatie over effectiviteit van maatregelen (handelingsperspectief) en aan ontwikkelpaden om de transitie daadwerkelijk en gezamenlijk vorm te geven. De onzekerheid wordt ingegeven door klimaatverandering met bijbehorende toename van zowel droogte als wateroverlast door omschakeling naar alternatieve teeltsystemen / hoogwaardige teelten en ook door de snelle technologische ontwikkelingen. Ook kunnen keuzes die gemaakt worden door de ene sector invloed hebben op andere sectoren (zowel positief als negatief). Ontwikkelpaden (of zoals de IPCC het noemt climate development pathways vormen een mechanisme voor flexibele aanpassing aan de voortdurend veranderende omstandigheden gebiedsplannen veranderen in een langlopend dynamisch planproces waarin wanneer nodig bijstellingen mogelijk zijn. Deze ontwikkelpaden dienen gevoed te worden met actuele kennis en informatie van de werking van het bodem-watersysteem (proceskennis) de effectiviteit van maatregelen en ingrepen in dat systeem door verschillende actoren en van projecties van klimatologische en sociaaleconomische ontwikkelingen. In dit project geven we dit concreet vorm. Bestaande ruimtelijke planningsmethodieken zijn onvoldoende flexibel om de transities die nu aan de orde zijn te faciliteren.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

Gedetailleerde informatie op het niveau van acties en globale planning is nog niet beschikbaar. Dit wordt uitgewerkt worden in samenspraak met alle projectpartners waarbij wij voorstellen de aanpak onder het penvoerende trekkende' TKI spoor (in dit geval Agri & Food) leidend te laten zijn. Vanuit A&F is vereist dat uiterlijk 1 Februari 2020 het definitief projectplan (en de samenwerkingsovereenkomst) beschikbaar gesteld moet zijn. Daarnaast is in het overkoepelend programma uitgegaan van een inceptie periode van 3 maanden (dus na start project) waarin de definitieve taakverdeling wordt uitgewerkt alsmede afspraken over uitwerken van deelprojecten binnen de werkpakketten en hoofdlijnen voor uitvoering van de gehele projectperiode. Dit is dan ook het moment waarop wij nader inzichtkunnen verschaffen in de planning en begroting voor de verschillende activiteiten. Activiteit Type activiteit Rol partijen A. Ontwikkelpaden1. Ontwikkeling methodiek van adaptief ontwerp voor ontwikkelpaden in nauwe samenhang met de anderewerkpakketten.2. Samenbrengen van de relevante stakeholdersgebruikers en de Industrieel onderzoekorganisatie / coördinatie van het (gezamenlijke)leerproces hoe de methodiek van ontwikkelpaden bij kan dragen aan een klimaatbestendige inrichting. WENR Deltares Radboud UniversiteitWaterschappenProvincies3. Integratie van kennis over het fysieke systeem en de sociaal-maatschappelijke context - aansluitend op het onderdeeltoekomstverkenningen.4. Integratie van praktijkkennis- en ervaring met de ontwikkeling van(innovatieve) instrumenten en maatregelen5. Doorwerking van ervaringen uit de proeftuin naar buiten toe /opschalen en doorlopende uitbreiding van het netwerk6. Coördinatie en overleg B. Proeftuinen en Living Labs. Het aandeel vanuit het Deltatechnologie spoor in deproeftuinen en living labs is beperkt. De proeftuinen en living labs zullen belangrijke informatie aanleveren.

Verwachtte resultaten

Resultaat/Product: handvatten tools en werkwijzen technische en sociaaleconomischeinformatie voor gebruik bij het vormgeven van ontwikkelpadenvoor klimaatadaptatie. In de loop van de vier jaren die het project duurtwerken we aan de volgende tussenresultaten:a. Uitwerken methodiek ontwikkel paden als flexibele werkwijze om detransitie naar een klimaatbestendige inrichting vorm te geven voorlandbouw en natuurb. Samenwerkingsvormen met actoren om gezamenlijk tools teontwikkelen en te komen tot co-creatie voor het project en deklimaatbestendige inrichting van gebieden gericht op de werking vannatuurlijke processenc. Verzamelen van data uit de proeftuinen en living labs (technisch economisch sociaal) om meer en beter inzicht te krijgen ineffectiviteit van maatregelen verdienmodellen en gebiedsprocessend. Ontwikkelen enlof verbeteren van tools (processen modellenoptimalisatie analyse en visualisatie beslissingsondersteunendesystemen) o.b.v. de proceskennis die volgt uit c. en de ae. Toepassen van de tools in proefgebieden (toekomstverkenningen)om de ontwikkelpaden voor deze gebieden te voeden en richting tegevenf. Handvatten voor ontwikkelpaden (op basis van a time) voor deproefgebieden om richting te geven aan de benodigdeklimaatbestendige inrichting van het bodem- en watersysteem enduurzaam economisch gebruik in stroomgebieden.In de inceptiefase van het totaalproject (crossover) wordt dit naderuitgewerkt inclusief een planning op hoofdlijnen.

Innovativiteit

Innovatief is onder andere de combinatie van adaptieve ontwikkelpaden metaandacht voor zowel het fysieke en sociaal-economische systeem diegevoed en getoetst worden aan de hand van resultaten uit proeftuinen livinglabs en geavanceerde modellen waarbij bovendien samengewerkt wordtdoor een groot aantal partijen uit verschillende sectoren. Effectbepalingen enafwegingen worden op verschillende schaalniveaus van perceel niveau totstroomgebied gecombineerd om te komen tot optimale inrichting en beheer.Daarbij is de uitdaging om daadwerkelijk integrale afwegingen te maken opstroomgebiedsniveau en ingrepen dus te toetsen / optimaliseren op alleaspecten die van belang zijn (piekafvoeren basisafvoeren GGORNATURA2000 KRW etc...). Effectbepaling waarbij alle facetten van hetwatersysteem worden meegenomen (grondwaterstanden bodemvochtkwel afvoer-regimes piekafvoeren-basisafvoeren en waterkwaliteit) enintegraal alle wateropgaven worden afgewogen voor verschillende functiesin het systeem is niet eerder toegepast maar is essentieel voor duurzameinrichting gebruik en beheer van het landschap.Het concept van ontwikkelpaden wordt nog nauwelijks of niet door dewaterschappen gebruikt om te anticiperen op mogelijke sociaaleconomischeontwikkelingen en/of klimaatverandering. Niet in de beleidsvorming en niet inde toepassing in gebiedsprocessen. De kennis en ervaring om dezeInnovatief gehalte werkwijze op regionale en lokale schaal toe te kunnen passen moet wordenontleend aan (inter)nationale studies. Daarbij zullen oplossingen moetenworden gezocht voor gebruik van deze werkwijze op deze detailschalen.Ook moet worden verkend hoe deze werkwijze in gebiedsprojecten kanworden geïmplementeerd. We zullen invulling geven aan het concept vanontwikkelpaden in een traject van co-creatie tussen kennisinstituten enstakeholders (o.a. waterschappen en provincies) om te garanderen dat ditinnovatief instrumentarium aansluit bij de inter

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Projectleider(s):
Geert Jan Nijsten

Partners

  • Stichting Deltares (Delft)
  • Stichting Wageningen Research, Wageningen Environmental Research
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten

Klimaatadaptatie in de praktijk-2023-1

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?

Klimaatadaptatie in de praktijk-2021-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?