Meegroeidijk Lauwersoog

Samenvatting project

Dit project betreft de ontwikkeling en het testen van de Meegroeidijk (MGD) , een innovatief concept voor dijkversterking en dijkbeheer, waarbij lokaal beschikbaar slib nuttig kan worden hergebruikt. Het MGD concept betreft de verspreiding van lokaal gewonnen slib, direct opgebracht of voor korte tijd gerijpt, op een bestaande dijk in dunne lagen, 1 of 2 keer per jaar. Dit concept is tot nu toe alleen op papier ontwikkeld, mede met een conceptuele haalbaarheid analyse, maar nooit in het veld of in het laboratorium (fysiek) geprobeerd. Mede door de gunstige business case, waarin besparingen op dijkversterkingen inzichtelijk zijn gemaakt en met een reductie van CO2 uitstoot is er interesse vanuit verschillende waterschappen, marktpartijen en kennisinstituten om het concept te toetsen. Tijdens het project zal ook de verkregen kennis over het concept worden vergeleken met de andere innovatieve onderzoekstrajecten zoals de Kleirijperij, de Brede Groene Dijk als ook het ophogen van landbouwgronden.
Dit project betreft:
1. de ontwikkeling van een innovatieve uitvoeringsmethode om dunne gelijkmatige lagen slib op de dijk te kunnen aan brengen;
2. de innovatieve uitvoeringsmethode toepassen om dijkvakken van slib te voorzien en vervolgens het monitoren van de ontwikkeling van slib naar klei, de vegetatie en geotechnische eigenschappen van de dijk, en van koolstof emissies uit materieel en materiaal (rijpend slib);
3. Na afloop van de eerste veldexperimenten zal een workshop met de betrokken marktpartijen worden georganiseerd om de innovatieve uitvoeringsmethode te evalueren;
4. het ontwikkelen van innovatieve relaties / (analytische) modellen om de erosiebestendigheid van gerijpt slib en de uitstoot van broeikas gassen uit sediment te berekenen / voorspellen;
5. Analyse van voor- en nadelen tussen de diverse concepten om zo inzichtelijk te maken waar en hoe het MGD concept goed kan worden toegepast.
Doel van het project is een circulaire benutting van slib voor dijkbeheer en / of versterking, met toepassing van beschikbaar lokaal materiaal, beperking van de uitstoot van broeikasgassen en om het waterbeheer op orde te houden.

Doel van het project

Dit project betreft de ontwikkeling en het testen van de MGD. Dit concept is tot nu toe alleen op papier ontwikkeld, mede door een conceptuele haalbaarheid analyse, maar nooit in het veld of in het laboratorium (fysiek) geprobeerd.

De opzet van het project in meer detail:
- Een innovatieve methode ontwikkelen en testen om dunne lagen van even dikte van verse slib of gedeeltelijk gerijpt klei op een dijktalud aanbrengen;
- Workshop met de betrokken marktpartijen om de uitvoeringsmethode te evalueren. Tijdens deze workshop zal advies gegeven worden over de verdere opzet van de veldexperimenten.
- De ontwikkeling van kennis over klei en gras eigenschappen en van koolstof emissies uit het rijpen sediment te meten en documenteren;
- Innovatieve relaties / (analytisch) modellen ontwikkelen om erosiebestandheid van gerijpte klei en koolstof cyclus uit materiaal en materieel (slib) te berekenen.

Motivatie

Dit project sluit aan bij MMIP F1 (verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer), en meer specifiek bij het circulair hergebruik van grondstoffen (bagger), naar een CO2-neutrale uitvoering van waterbeheerprojecten (materieel en materiaal), de inpassing van maatregelen in het natuurlijke socio-economische systeem, multifunctioneel ruimtegebruik en natuurlijke oplossingen (Building with Nature). Dit project sluit ook aan bij missie F2 (aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende weerextremen), met name richting adaptiestrategieën en oplossingen die de functionaliteit van de Nederlandse delta zullen behouden voor zee spiegel stijging en klimaat verandering. In mindere mate, sluit dit project ook aan bij missie B (klimaat neutrale landbouw en voedselproductie).

Locatie

Niet ingevuld

Uitgevoerde acties

Activiteit - Type activiteit - Rol partijen
1. Ontwikkeling van een innovatieve uitvoeringsmethode en wordt geëvalueerd tijdens een workshop. Industrieel Marktpartijen ontwikkelen en testen nieuwe methode voor uitvoerbaarheid. Evaluatie en advies voor toepassing van de methode in activiteit 2b
2. Monitoren van de ontwikkeling van slib naar klei en gras eigenschappen op de dijk, en van koolstof emissies uit materieel en materiaal (rijpende slib):
a. T0 metingen
b. aanbrengen van slib / gerijpte klei met methode ontwikkeld in Activiteit 1.
c. T1 metingen, na enkele maanden.
Experimenteel Monitoring in de veld door kennisinstellingen.
3. ontwikkelen van innovatieve relaties / (analytische) modellen om de erosiebestendigheidheid van gerijpte slib en de uitstoot van broeikast gassen uit sediment te berekenen / voorspellen Industrieel Vertaling naar erosiebestendigheid van de dijk en koolstof cyclus door kennisinstellingen en bureaus.

Verwachtte resultaten

Volgnr. Wat Wanneer (jaar)
1 Uitvoeringsmethode, incl. documentatie (bijv. foto’s, metingen in het veld, specificaties, lessons learned) 2022
2 Workshop met betrokken partijen om de analyse van de uitvoeringsmethode door te spreken om advies te geven voor het monitoringsplan 2022
3 Monitoringsplan 2022
4 Monitoringsrapport 2023
5 Technisch rapport vertaling naar erosiebestendigheid en koolstofcyclus 2023
5 “Management samenvatting / rapport” lessons learned voor algemene disseminatie (mogelijk in het NL en UK) 2023
7 Tenminste een webinar en een (congres of wetenschappelijk/vak) publicatie 2023

Innovativiteit

Het concept is in het algemeen innovatief. Het direct aanbrengen van vers slib of gerijpte klei in dunne lagen op een dijktalud is nooit uitgevoerd (in moderne tijden). Verder de ontwikkeling van klei eigenschappen uit gerijpte slib en ontwikkeling van de grasmat naar erosiebestendigheid en dus waterveiligheid zijn onderwerpen van huidige belangrijke onderzoekstrajecten (zie OGD en BGD). Deze andere onderzoek concepten zullen tijdens het TKI project ook worden vergeleken met het MGC concept om zo de voor- en nadelen tussen de diverse concepten aan te kunnen geven. Daarnaast is het meten van de uitstoot uit sediment en het vertalen naar de koolstof cyclus van een geheel project (in dit geval dijkversterking), inclusief de uitstoot uit materieel en materiaal zeer innovatief en staat centraal in duurzaamheid ambities.

Valorisatie

Partij - Product (zie boven) - Toepassing en valorisatie
1. Van Oord, Havenbedrijf, Klaei bv - 1 - Toepassing van nieuwe inzichten door marktpartijen
2. Alle - 2 t/m 5 en carboncyclus berekeningen - Toepassing binnen baggerstrategie en waterveiligheid. Toepasbaar in circulariteitstool
3. Alle - 6 - 7 - Toepassing van het concept op projectschaal en / of toepassing in een ander gebied / buitenland

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Welk ‘product’ (zie boven)? IP bij welke partner(s) Hoe wordt dit product toegankelijk gemaakt
1 Alle partijen Publicatie in vakblad
2 t / m Alle partijen Openbare rapporten en presentatie / publicaties aan stakeholders

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

Publicatie van nieuwsbericht na eerste proef
Publicatie op Tki website na eerste proef
Presentaties aan stakeholders

Projectvoorwaarden

Het consortium zal een samenwerkingsovereenkomst sluiten die aan de eisen van de regeling tegemoet komt

Projecteigenaar en projectleider(s)

Er is geen projecteigenaar aan dit project toegekend.
Er is geen projectleider aan dit project toegekend.

Partners

  • Waterschap Noorderzijlvest

Resultaten


Er zijn nog geen resultaten voor dit project.