Natte Kunstwerken van de Toekomst

Samenvatting project

Komende decennia bereikt een groot aantal natte kunstwerken het einde van de ontwerplevensduur. Dit leidt tot een grote vervangingsopgave van deze kunstwerken. Om deze opgave zo effectief en efficiënt mogelijk op te pakken moet de eis “Vlot en Veilig” ten aanzien van het passeren van een schutcomplex getoetst kunnen worden.

Doel van het project

In dit project leveren we een bijdrage aan de vervangingsopgave middels:•Gevalideerde tools t.b.v. krachten tijdens nivelleren:oSnelle toetstool: bepaling afvoer coëfficiënten en spreiding vulstraaloValidatieset t.b.v. gedetailleerde ontwerptoolEen nadere (smart)-uitwerking van de verschillende onderdelen van het plan is gemaakt voor:•Krachten op schip in een sluiskolk a.g.v. de vulstraal•In situ metingen van krachten tijdens nivelleren•Kennisprogramma Natte Kunstwerken voorstel onderzoek 2017Eind 2016/ begin 2017 zal met de geïnteresseerde partners besproken worden welke stappen dit jaar worden gezet.De KIC Natte infrastructuur en kunstwerken streeft naar een duurzame vervanging optimaal gebruik van bestaande en nieuwe kunstwerken.

Motivatie

Komende decennia bereikt een groot aantal natte kunstwerken het einde van de ontwerplevensduur. Dit leidt tot een grote vervangingsopgave van deze kunstwerken. Om deze opgave zo effectief en efficiënt mogelijk op te pakken moet de eis “Vlot en Veilig” ten aanzien van het passeren van een schutcomplex getoetst kunnen worden.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

2016: voorbereiding afstemming met partners1e kw 2017: informeren en betrekken andere geïnteresseerde partijen1e kw 2017: opzetten en uitvoeren van metingen2e kw 2017: berekeningen en validatieslag3e kw 2017: Ontwikkeling gevalideerde tools3e kw 2017: Workshop tbv delen resultaten4e kw 2017: Verslaglegging workshop en publicatie

Verwachtte resultaten

•Verbeterde inschattingsmogelijkheden bestaand en nieuw schutcomplex•Levensduurverlenging kunstwerk uitstel vervanging•Vergroten capaciteit schutcomplexWelke concrete tools (apps?) en instrumenten kunnen verwacht worden van het project?•Toetstool: gratis beschikbaar voor gebruikers•Ontwerptool: Richtlijnen voor gebruik gedetailleerde ontwerptoolsBij een positief resultaat van het project is er uitzicht op voortzetting van de PPS?Zeker er is sprake van een gezamenlijk kennisprogramma Natte Kunstwerken voor de komende jaren waarin Rijkswaterstaat met de markt en de kennisinstellingen de benodigde kennis wil ontwikkelen beschikbaar maken en delen teneinde de opgaven zo efficient mogelijk op te pakken.

Innovativiteit

Afgelopen 2 jaar is intensief samengewerkt tussen kennisinstellingen (Deltares TNO en MARIN) en Rijkswaterstaat om in beeld te brengen welke onderzoek voor de vervangingsopgave nodig is. Voor verschillende onderwerpen is gesignaleerd dat samenwerking met de markt zeer waardevol is. Uniek is dat we in deze samenwerking willen richten op:-Optimaal gebruik sluis/ optimale capaciteit-Koppeling van ontwikkelde kennis detailmodellen en hoge resolutie-meetdata met snelle en vrij beschikbare rekenmodellen-Uitvoering van IN-situ metingen bij kunstwerken.

Valorisatie

Deze sectie beschrijft de wijze waarop het PPS consortium valorisatieen disseminatie-activiteiten organiseert (wat, wie, wanneer), plannen om de projectresultaten en -kennis breed beschikbaar te stellen, ‘ plugand-play’ oplossingen voor opschaling – vermenigvuldiging en verbreding van resultaten naar de gehele Deltatechnologie sector (wat,
wie, wanneer) en plannen voor het implementeren van de projectresultaten (tot welke resultaten leidend).
Het project zal starten met een bijeenkomst waarin we met elkaar willen vastleggen hoe we de ontwikkelde kennis willen beschikbaar maken, maar ook hoe we deze basis kunnen uitrollen. In ieder geval maken we ons onderzoek op de volgende manieren beschikbaar:
 Kennis komt beschikbaar in Lockfill (gratis te downloaden),
resultaten onderzoek ook beschikbaar via zelfde portal
 Beschikbaar als afstudeeronderzoek
 Workshop, waarin resultaten worden gepresenteerd
 Richtlijnen waarin resultaten zijn verwerkt

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Joost Breedeveld
Projectleider(s):
Joost Breedeveld

Partners

 • Acotec Nederland
 • Arcadis Nederland B.V.
 • Arcelor Mittal Holland II B.V.
 • L2T – Lock 2 Twente
 • Nederlands Loodswezen B.V.
 • Rijkswaterstaat Utrecht
 • Sas van Vreeswijk V.O.F.
 • Shoretension
 • SSB – Stichting Speurwerk Baggertechniek
 • Stichting Deltares (Delft)
 • TKI Deltatechnologie
 • Witteveen en Bos International B.V.

Resultaten

Natte Kunstwerken van de Toekomst-2021-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?