Omgang met de dynamiek en daaraan gekoppelde onzekerheden en risico’s van BwN-oplossingen

Samenvatting project

Achtergrond
Veel verschillende partijen staan positief tegenover Building with
Nature. Het feit dat op integrale wijze verschillende waarden worden
gecreëerd door in een oplossing (1) gebruik te maken van
natuurkrachten en (2) kansen te bieden voor natuurontwikkeling wordt
goed gewaardeerd. Echter, doordat BwN-oplossingen natuur
gebruiken/bevatten, is het functioneren van deze oplossingen
afhankelijk/beïnvloed door natuurlijke dynamiek. De confrontatie van
deze dynamiek met harde ‘eisen’ (bv de veiligheid bij een 1:10.000
jaar storm, een benodigde hoeveelheid biodiversiteitsverbetering,
bepaalde arealen van een bepaalde habitat) levert onzekerheden en
risico’s op, die de (grootschalige) implementatie van BwN in de weg
kunnen zitten; in project-ontwikkeltrajecten wordt regelmatig besloten
om vanwege onzekerheden en risico’s rondom dynamiek van de
oplossing niet voor een BwN-oplossing te gaan.
Acties
Door onderzoek uit te voeren naar de typische kenmerken en
invloeden van natuurlijke dynamiek op (de werking van) BwNoplossingen en de daaruit voortvloeiende onzekerheden, kan
planmatig en systematisch worden nagedacht over mogelijkheid om
deze beheersbaar te maken. Er wordt gewerkt aan de creatie van een
systematische model-aanpak om deze beheersingsmogelijkheden in
beeld te brengen, af te wegen en te selecteren.
Resultaten
De model-aanpak laat projecten en hun ontwikkelaars, ontwerpers en
andere stakeholders zien welke maatregelen kunnen worden
genomen om met issues rondom dynamiek en daaraan gelieerde
onzekerheden van BwN-oplossingen om te gaan. Met deze nieuwe
kennis wordt een grote ‘barrier’ binnen toepassing en upscaling van
BwN aangepakt.

Doel van het project

Door middel van gericht onderzoek naar natuurlijke dynamiek en de daaraan gelieerde onzekerheden in BwN-oplossingen zorgen dat de issues en risico’s voor toepassing van deze BwN-oplossingen in zicht komen zodat mogelijke beheersingsmaatregelen kunnen worden systematisch kunnen worden verkend en afgewogen om de juiste maatregelen te selecteren. Door hiervoor een model-aanpak uit te werken en gebruiksklaar te maken wordt gezorgd voor verbeterde toegankelijkheid en overzichtelijkheid zodat de beheersing van onzekerheden al in een vroege fase efficiënt meegenomen wordt. Achterliggend doel is om deze wijze de inzet en toepassing van BwN/NBS te bevorderen.

Motivatie

De uitdaging om Eco-engineering en Nature Based Solutions (NBS) breder en op grotere schaal toegepast te krijgen is de hoofdvraag van de KIC. Het is evident dat voor die bredere toepassing het noodzakelijk is dat de onzekerheden welke inherent zijn aan de natuurlijke dynamiek binnen de BwN-oplossing worden beheerst. Denk bij beheersing aan verschillende vormen van: adaptief management (bv in de kust: meer suppleren als dat nodig blijkt te zijn) resilience in ontwerp (zoals gebruik maken van verschillende soorten/rassen vegetatie om zo de gevoeligheid van deze vegetatie voor ziekten te reduceren) over-dimensionering (bewust meer veiligheidslagen aanleggen omdat je weet dat de spreiding in het veiligheidsniveau per laag groot is door de dynamica van de oplossing) aanpassing aan het financieringsmodel voor infrastructuur (niet uitgaan van één grote investering met daarna een zekerheid van baten/waarden maar een model waarin de investering cyclisch moet worden bijgesteld) etc.Om deze verschillende vormen van beheersing en maatregelen goed in beeld te brengen af te wegen en te selecteren is in verschillende (pilot-) projecten een behoefte waargenomen voor een meer gestructureerde aanpak gebaseerd op kennis van het ontwikkelproces voor NBS.

Locatie

Dordrecht

Uitgevoerde acties

1. Analyse dynamiekNaast een uitgebreide (literatuur)studie naar dynamiek in BwN-oplossing wordt door EcoShape de ervaring bij verschillende (pilot-)projecten op een rij gezet. Vervolgens zal deze dynamiek geclassificeerd worden om zo per klasse de (invloed van de) onzekerheden die hiermee gepaard gaan in beeld te brengen. De uitkomsten van bovenstaande analyse en classificatie zal worden getoetst met een gebruikersgroep waarbij we ook typische initiatiefnemers zoals RWS en waterschappen zullen betrekken. Een rapportage van deze analyse brengt de verschillende richtingen en achtergronden van onzekerheid binnen BwN-oplossingen in beeld.2. Analyse mogelijke maatregelen Er zal worden geïnventariseerd welke mogelijke maatregelen voor omgang van de natuurlijke dynamiek beschikbaar zijn en wat de context van de toepassing van deze maatregelen is. Ook bij deze analyse wordt gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur maar zeker ook van de ervaringen in de verschillende (pilot-)projecten welke EcoShape en haar partners hebben uitgevoerd of door eerder genoemde gebruikersgroep kan worden aangedragen. De rapportage van deze analyse laat een gestructureerd beeld zien van een groot aantal mogelijke beheersmaatregelen.3. Opzet systematische model-aanpak Het creëren van een systematische aanpak om voor een (te ontwikkelen) BwN-project de juiste beheersmaatregel te matchen bij de inherente onzekerheden die in de BwN-projectoplossing een rol spelen is de vervolgstap welke logisch volgt op activiteiten 1. en 2. De aanpak zal worden doorvertaald naar een model welke de gebruiker op basis van eigenschappen van zijn BwN-oplossing tot een afwegingskader voor mogelijke beheersmaatregelen brengt.4. Toepassing op verschillende voorbeeldcasussenOm de werking van het model aan te tonen en te toetsen zal een aantal praktische voorbeeldcasussen worden uitgewerkt met behulp van het model en dat deze op de juiste wijze worden gedissemineerd om potentiële gebruikers mak

Verwachtte resultaten

1) Rapport analyse dynamiek2) Rapport analyse maatregelen3) Model-aanpak met gebruikershandleiding4) Rapportage voorbeeldcasussen

Innovativiteit

Als gezegd hebben initiatiefnemers van mariene infrastructuurprojecten (Waterschappen RWS havenautoriteiten) maar ook belanghebbende bij deze projectontwikkeling (consultants aannemers NGO’s) een behoefte om beheersmaatregelen voor omgang met onzekerheden van BwN-oplossingen door natuurlijke dynamiek te kunnen selecteren. Een systematische aanpak om dit te doen ontbreekt op dit moment en het opzetten van een dergelijke aanpak is dus een waardevolle unieke toevoeging aan het instrumentarium ter bevordering van BwN/NBS.Het EcoShape-consortium heeft de unieke positie dat het diverse (pilot)projecten heeft uitgevoerd en op die wijze ook een directe link kan maken met de praktijklessen daarvan en zo de typische omstandigheden die de selectie van ontwerp-aanpakken en beheersingsmaatregelen met zich meebrengt. Dit maakt EcoShape een geschikt gremium om deze innovatieve aanpak vorm te geven.

Valorisatie

Voor alle bovengenoemde producten geldt dezelfde aanpak: doordat de
werkzaamheden en oplevering van producten in samengestelde teams plaatsvindt
(door wie) worden ze geacht aan te sluiten op de behoeften en inzichten van de
betrokken partijen. De borging en verdeling op verschillende niveaus
(onderzoeksresultaten, (wetenschappelijke) publicaties en breder toepasbaar
communicatie-middelen) zorgt voor een brede toepasbaarheid en gebruik door de
betrokken partners. Juist ook de activiteiten rondom context-, beeld- en
behoeftevorming met de volledige groep van deelnemende partijen borgt dat de
opgeleverde producten bruikbaar worden opgeleverd en relevant en toepasbaar zijn.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

1) IP van werkzaamheden uitgevoerd door een kennisinstelling
moet naar de kennisinstelling. Dit is ongeacht of dit IP door de
TKI middelen, of door de cash-bijdrage van derden is
gegenereerd.
2) IP kan in het kader van de regeling alleen van nietkennisinstellingen zijn als het door deze partijen volledig, d.w.z.
zonder kennis van de kennisinstellingen, in het kader van inkind bijdragen is gegenereerd. Consequentie is dat in projecten
waar geen in-kind bijdrage van niet-kennisinstellin

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

Alle opgedane kennis en resultaten worden publiekelijk beschikbaar gemaakt via EcoShape-website of BwN Guidelines

Projectvoorwaarden

Alle opgedane kennis en resultaten worden publiekelijk beschikbaar gemaakt via EcoShape-website of BwN Guidelines Externe (niet-EcoShape) partijen kunnen contact maken met EcoShape en op deze wijze (voor eigen kosten) kennis nemen en deelnemen aan het project.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Luca Sittoni
Er is geen projectleider aan dit project toegekend.

Partners

  • Arcadis Nederland B.V.
  • EcoShape
  • HaskoningDHV Nederland B.V.
  • HKV Lijn in Water B.V.
  • Imares
  • Stichting Deltares (Delft)
  • Stichting Wageningen Research
  • Stichting Wetlands International
  • TKI Deltatechnologie
  • Witteveen+Bos

Resultaten

Omgang met de dynamiek en daaraan gekoppelde onzekerheden en risico’s van BwN-oplossingen-2021-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?