ROBAMCI fase 3 verdieping en verbreding

Samenvatting project

Naar schatting wordt in Nederland door RWS en Waterschappen jaarlijks ongeveer 10 á 15 Miljard Euro ingezet in landelijke en, regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen, waterwegen, rioleringen, waterzuivering en waterveiligheid
Systematisch en risk based management van publieke assets in de GWW sector, zoals dijken, kunstwerken, en ondergrondse infrastructuur is minder ver ontwikkeld dan die in andere sectoren. Daarmee blijven efficiencykansen onbenut.
De (financiële) afwegingen en een efficiënte inpassing van infrastructuur wordt steeds complexer. Beheerders binnen en buiten Nederland zijn zich in toenemende mate bewust dat een systematische en transparante aanpak nodig is om het systeem van assets de functies in stand te houden en de ermee gemoeide uitgaven te verantwoorden.
Kennis over, ervaring met en data van assets zijn versnipperd. Er is onvoldoende integrale en gezamenlijke focus in de governance en organisatie van instandhouding van de functies waartoe publieke assets dienen, waardoor informatie, kennis ontwikkeling en besluitvorming op verschillende niveau’s elkaar onvoldoende versterken.
Er liggen onbenutte kansen voor efficiency in de GWW sector omdat er onvoldoende wordt ingezet op integraal en samenhangend management van de assets voor het in stand houden van functies in het publieke domein.
Het project sluit goed aan bij de kennisvragen uit meerdere KIC’s. Ter onderstrepen daarvan heb ik hieronder een aantal letterlijke citaten overgenomen uit de Kennis en Innovatie agenda 2016 – 2019 van de Topsector Water.
Enkele citaten uit de KIC Waterveiligheid:
• Hoe kan beheer (en actieve zorgplicht) geoptimaliseerd worden gegeven de gehele lifecycle?
• Asset management, kunstwerken en multifunctionele dijken.
• afwegingsmethodieken en voorspellingsinstrumenten internationaal toepasbaar maken
Enkele citaten uit de KIC Duuurzame deltasteden:
• Inzicht in het totaalsysteem van de klimaatbestendige stad, de samenhang tussen verschillende deelsystemen (o.a. (grond)water, riolering, bodem, groen, infrastructuur.
• Asset management: methodiek voor transparante afweging van maatregelscenario's op zowel kosten, faalkansen als de grootste bijdrage aan de doelen van het stedelijk waterbeheer over de gehele levensduur.
Enkele citaten uit de KIC Natte infrastructuur en kunstwerken:
• Asset management van natte kunstwerken:
• Probabilistische toetskaders voor het voorspellen van einde levensduur.
• Levensduur verlengende maatregelen, zoals inspectie- en monitorings-programma’s, reparatie- en onderhoudstechnieken, efficiënter gebruik
• Adaptatie en kostenoptimalisatie: Adaptatiepadenmethodiek om rek in het systeem met elkaar te verkennen en ook naar flexibiliteit te kijken, ook kijken naar investeringspaden. Hoe breng je rek in het systeem in kaart? Hoe waarderen we verschillende adaptatiepaden?
• Samenwerkingsverband (kenniscentrum/innovatieprogramma) van opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers en kennisinstellingen

Doel van het project

Doel van het project is om het in stand houden van functies in het publieke domein te faciliteren met best practices kennis methoden en tools en daarmee transparantie en significante efficiencywinst te bereiken in de kosten van aanleg beheer en onderhoud geillustreerd met een business case voor toepassing in de GWW sector. Het project wordt ingedeeld in 5 fasen een voorbereidingsperiode en 4 fasen met case studies. De fasen hebben elk een ander karakter. Voorliggend voorstel betreft fase 3.In Fase 1 lag de nadruk op het verkennen van de toepassing van AM aan de hand van cases. Deze fase is vrijwel afgerond en heeft geresulteerd in een eerste bevestiging van de hypothese dat significante efficiency met risk based management kan worden bereikt.In fase 2 wordt opnieuw aan de hand van cases gewerkt maar het doel is om dit meer vanuit een vast framework te doen en het framework aan de hand van de ervaringen te updaten. En tevens om het vanuit een vast format voor synthese en business case te doen zodat de benefits concreet en vergelijkbaar in beeld gebracht kunnen worden. Deze fase is nu halverwege. Samen met fase 1 zijn er nu 8 cases gedaan of lopend en is de benodigde tooling in researchvorm ontwikkeld.In fase 3 ligt de focus op het verkrijgen van voldoende concrete cases om de hypothese in het project te onderbouwen voor de breedte van de gww sector het verder toepasbaar maken van de tooling het onderbouwen van de synthese en business case en op het voorbereiden van de boodschap die uit ROBAMCI volgt. De focus ligt in fase 3 dus zowel op het ontwikkelen van tools en methoden voor het framework en de business case maar ook op het overbrengen en overdragen van resultaten.

Motivatie

Naar schatting wordt in Nederland door RWS en Waterschappen jaarlijks ongeveer 10 á 15 Miljard Euro ingezet in landelijke en regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen waterwegen rioleringen waterzuivering en waterveiligheidSystematisch en risk based management van publieke assets in de GWW sector zoals dijken kunstwerken en ondergrondse infrastructuur is minder ver ontwikkeld dan die in andere sectoren. Daarmee blijven efficiencykansen onbenut. De (financiële) afwegingen en een efficiënte inpassing van infrastructuur wordt steeds complexer. Beheerders binnen en buiten Nederland zijn zich in toenemende mate bewust dat een systematische en transparante aanpak nodig is om het systeem van assets de functies in stand te houden en de ermee gemoeide uitgaven te verantwoorden. Kennis over ervaring met en data van assets zijn versnipperd. Er is onvoldoende integrale en gezamenlijke focus in de governance en organisatie van instandhouding van de functies waartoe publieke assets dienen waardoor informatie kennis ontwikkeling en besluitvorming op verschillende niveau’s elkaar onvoldoende versterken.Er liggen onbenutte kansen voor efficiency in de GWW sector omdat er onvoldoende wordt ingezet op integraal en samenhangend management van de assets voor het in stand houden van functies in het publieke domein.Het project sluit goed aan bij de kennisvragen uit meerdere KIC’s. Ter onderstrepen daarvan heb ik hieronder een aantal letterlijke citaten overgenomen uit de Kennis en Innovatie agenda 2016 – 2019 van de Topsector Water. Enkele citaten uit de KIC Waterveiligheid: •Hoe kan beheer (en actieve zorgplicht) geoptimaliseerd worden gegeven de gehele lifecycle? •Asset management kunstwerken en multifunctionele dijken. •afwegingsmethodieken en voorspellingsinstrumenten internationaal toepasbaar makenEnkele citaten uit de KIC Duuurzame deltasteden:•Inzicht in het totaalsysteem van de klimaatbestendige stad de

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

Voor het overzicht voor het gehele programma ROBAMCI wordt verwezen naar het Koepelplan 2015-2018. Daarnaast wordt per fase een uitgebreid ontwikkelplan opgesteld met daarin ook de rollen voor de partners. Zie als voorbeeld het werkplan voor fase 1 (2015) en fase 2 (2016) die als bijlagen van de samenwerkingsovereenkomsten voor de fasen 1 en 2 golden .In alle fasen van ROBAMCI wordt eenzelfde structuur aangehouden. Deze structuur is afgeleid van EU projecten. De tekst uit het koepelplan van ROBAMCI: • Werkpakket 1: Projectmanagement. Coördinatie van het project en tussen de verschillende partners.• Werkpakket 2: Framework of Analysis. Samenhangend raamwerk van kennis methoden tools en best practices voor het voorbereiden van beslissingen op strategisch tactisch en operationeel niveau toepasbaar voor infrastructuur in beheer van de overheid.• Werkpakket 3: Case studies. Testen van toepasbaarheid van asset management methoden en de ontwikkelbehoefte ervan aan de hand van het uitvoeren van praktijkcases waarin een beslissing wordt voorbereid.• Werkpakket 4: Synthese en Business case. Synthese van de cases en het opstellen van de Business cases en het plannen van nieuwe cases. • Werkpakket 5: Kennis uitwisseling serious games en communicatie. Faciliteren van een netwerk van kennisuitwisseling en brede bewustwording van de potentie van assetmanagement in de GWW sector met een serie serious games.

Verwachtte resultaten

Efficientie / besparing kennisdeling / praktijkervaring beter zicht op kwaliteit risico's en risicobeheersing bij aanleg projecten. Zie ook paragraaf 1.5.2 van het koepelplan. De cases etaleren hoe dit in concrete projecten uitwerkt.Welke concrete tools (apps?) en instrumenten kunnen verwacht worden van het project?Een handreiking of handleiding en bijbehorende tools voor de levenscyclus-benadering komt voor diverse type infrastructuur.Bij een positief resultaat van het project is er uitzicht op voortzetting van de PPS?)Ja huidige aanvraag betreft fase 3 van de 4 fasen.

Innovativiteit

Geef aan hoe het consortium georiënteerd is op soortgelijke projecten en wat de ‘state of the art’ is met betrekking tot het onderwerp laat duidelijk zien wat het project nieuw uniek en innovatief maakt ten opzichte van bestaande kennis onderzoek en projecten.Andere sectoren zijn verder in het systematisch en risico gestuurd in standhouden van infrastructuur dan de GWW sector. Kern is het verbinden van data kennis en ervaring gericht op beslissen in de life cycle van infrastructuur. Een complex van governance organisatie en technische aspecten belemmert het eenvoudig kopieren ervan naar en binnen de GWW sector. In het project worden de belemmeringen onderkend en worden practises methoden en tools die sector of toepassings specifiek zijn gemaakt gegeneraliseerd en via pilots toepasbaar gemaakt in de GWW sector.

Valorisatie

Deze sectie beschrijft de wijze waarop het PPS consortium valorisatie- en disseminatie-activiteiten organiseert (wat, wie, wanneer), plannen om de projectresultaten en -kennis breed beschikbaar te stellen, ‘ plug-and-play’ oplossingen voor opschaling – vermenigvuldiging en verbreding van resultaten naar de gehele Deltatechnologie sector (wat, wie, wanneer) en plannen voor het implementeren van de projectresultaten (tot welke resultaten leidend).
Onderdeel van de doelstelling van het project is een business case naar de efficiency winst van risico gebaseerd asset managament in de gww sector.
In werkpakket 5 staat communicatie, kennisdeling en ervaring overdragen aan de hand van serious games centraal.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Er is geen projectleider aan dit project toegekend.

Partners

 • Arcadis Nederland B.V.
 • BZ Innovatiemanagement B.V.
 • Cenosco B.V.
 • CMS
 • Copernicos
 • Fugro GeoServices B.V.
 • Gemeente Almere
 • HKV Lijn in Water B.V.
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Ingenieurs- en technisch adviesbureau Intech B.V.
 • Iv-Infra B.V.
 • KYL B.V.
 • P4U B.V.
 • Rijkswaterstaat Utrecht
 • Stichting Deltares (Delft)
 • Sweco Nederland B.V.
 • Target Holding B.V.
 • TKI Deltatechnologie
 • Volker Wessels Telecom B.V.
 • Witteveen en Bos International B.V.

Resultaten

ROBAMCI fase 3 verdieping en verbreding-2019-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?