Scour Manual

Samenvatting project

In 1997 is de Scour Manual gepubliceerd. In de manual wordt ingegaan op het voorspellen van ontgrondingen als gevolg van hydraulische belastingen en het ontwerp van beschermingsconstructies in de nabijheid van waterbouwkundige werken in rivieren en kanalen. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld sluizen stuwen in- en uitlaatwerken. Er is behoefte om vuistregels en kennisregels te hebben in de vorm van een manual voor de bescherming van waterbouwkundige werken. Zowel bij de aanbesteding als bij de uitvoering wordt deze manual gebruikt in binnen- en buitenland. De update van de manual zal door bijvoorbeeld verbeterde ontwerpen kunnen leiden tot minder onderhoudskosten terwijl de waterveiligheid hetzelfde blijft.

Doel van dit project is het actualiseren van de bestaande Scour Manual en het publiceren van de aangepaste manual in drukvorm.

Doel van het project

Het actualiseren van de bestaande Scour Manual en het publiceren van de aangepaste manual in drukvorm.

Motivatie

In 1997 is de Scour Manual gepubliceerd. In de manual wordt ingegaan op het voorspellen van ontgrondingen als gevolg van hydraulische belastingen en het ontwerp van beschermingsconstructies in de nabijheid van waterbouwkundige werken in rivieren en kanalen. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld sluizen stuwen in- en uitlaatwerken. Er is behoefte om vuistregels en kennisregels te hebben in de vorm van een manual voor de bescherming van waterbouwkundige werken. Zowel bij de aanbesteding als bij de uitvoering wordt deze manual gebruikt in binnen- en buitenland. De update van de manual zal door bijvoorbeeld verbeterde ontwerpen kunnen leiden tot minder onderhoudskosten terwijl de waterveiligheid hetzelfde blijft.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

De afgelopen 20 jaar is de nodige nieuwe kennis en ervaring opgedaan met ontgrondingen en maatregelen om waterbouwkundige constucties daartegen te beschermen. Een vernieuwing van de bestaande manual zal tot meer optimale beschermingsconstructies leiden waardoor aanleg- en onderhoudskosten zullen verminderen.

Verwachtte resultaten

In 2018:-Hoofdtekst aanpassen-Voorbeelden invoegen-Commentaar van partners verwerken-Laten drukken-ProjectmanagementDe private partijen zullen de praktijkvoorbeelden schrijven. Deltares zal de manual inhoudelijk actualiseren en de praktijkvoorbeelden opnemen. De werkzaamheden voor het projectmanagement worden gedeeld door Deltares (penvoerder en daarmee financieel management) en Infrom. Infrom (de heer Vergeer) voert het deel van de werkzaamheden binnen het projectmanagement uit welke de heer Vergeer uitvoerde voor het betreffende project onder de vlag van SBRCURnet. Zijn werkzaamheden betreffen:-2 commissievergaderingen inclusief voorbereiding-inventariseren en benaderen van geschikte private partijen i.v.m. praktijkvoorbeelden in de Manual-1 vergadering met de private partijen ter verdere inventarisatie en verdeling van de praktijkvoorbeelden over de private partijen-afstemming met de uitgever Taylor & Francis.

Innovativiteit

Geactualiseerde Scour Manual (H1-H6) met praktijkvoorbeelden

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Er is geen projectleider aan dit project toegekend.

Partners

 • Arcadis Nederland B.V.
 • BAM Infraconsult B.V.
 • Boskalis Nederland B.V.
 • Dredging International NV (DEME-Group)
 • HaskoningDHV Nederland B.V.
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • HKV Lijn in Water B.V.
 • infrom
 • Stichting Deltares (Delft)
 • Stichting SBRCURnet
 • Svasek
 • TKI Deltatechnologie
 • Van Oord
 • Witteveen+Bos

Resultaten

Scour Manual-2021-1

Resultaat type
Publicatie(s) niet peer reviewed
Aantal
1
Omschrijving

Beschikbaar voor download via: https://publicwiki.deltares.nl/display/TKIP/DEL086+-+Scour+manual

Wetenschappelijke publicatie?