Verbetering en validatie algenoogstboot – GEEN TKI Project

Samenvatting project

In 2017 en 2018 heeft Deltares samen met de Haagse Hogeschool en de TU Delft een drietal studentenprojecten uitgevoerd om tot het prototype van een algenoogstboot (de badeend) te komen. Het huidige prototype is in staat om autonoom te varen en drijvend materiaal (piepschuim, havermoutvlokken) uit het water te verwijderen. Hoe dit in de praktijk met blauwalgen gaat werken wordt deze zomer getest bij de deelnemende waterschappen. IHC MIT ondersteunt het project, en helpt bij het optimaliseren van de vangarm en het koppelen van een vaartuig dat de algen verwijderd (de kuikens). De TKI bijdrage wordt aangevraagd voor het ontwikkelen van een koppeling tussen het algenvoorspellingsmodel (waar moet de eend heen), de sensordata (chlorofyl) (klopt de modelvoorspelling) en de
impact van de verwijderde algen (verbetering waterkwaliteit).

Doel van het project

'- Het op 2 locaties testen van de badeend in aanwezigheid van blauwalgen
- Het ontwikkelen en testen van een boot die kan koppelen en de algen kan afvoeren (het kuiken)
- Het koppelen van een algenvoorspellingsmodel met de informatie van de boot (sensoren positie hoeveelheid verwijderde algen) en op basis van de verwijderde algenmassa de verbetering in de waterkwaliteit kan voorspellen.

Motivatie

Het project adresseert het KIC “Water en ICT” (https://www.tkideltatechnologie.nl/kic/kic-water-en-ict/). Er wordt in dit project interactief gemodelleerd (sensordata badeend komen ten behoeve aan voorspellingsmodel en model geeft aan wanneer badeend aan het werk moet en waar). Zodoende worden gegevens verzameld en meteen vertaald naar bruikbare informatie ten behoeve van besluitvorming binnen een waterkwaliteitsmaatregel. De badeend is een autonoom varende apparaat: het is daarom een robotica toepassing binnen waterbeheer.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

Activiteit Type activiteit Rol partijen
Voorbereiding veldwerk (Augustus-September 2019) Experimentele ontwikkeling Deltares: planning coordinator Waterschappen: aanwijzen locaties logistiek monsternames IHC: inzet beschikbaar maken

uitvoeren veldwerk (Augustus-September 2019) Experimentele ontwikkeling Deltares: uitvoerder Waterschappen: ondersteuning in veld monsternames IHC: ondersteuning in veld

Aanzet business model (eind 2019) Industrieel Deltares: stelt model op Waterschappen: levert informatie aan (hoeveel probleemlocaties algenverwijderingskosten kosten sluiten zwemwaterlocatie etc) IHC: levert informatie aan (kosten bouwen van meeredre badeenden hoeveelheid in te zetten cases andere toepassingen etc)

Prototype verbeteren (Augustus 2019-Januari 2020) Industrieel Deltares: hoofduitvoerder Waterschappen: dragen eisen en behoeftes aan IHC: ondersteuning verbetering prototype (levering mankracht beschikbaar stellen scheepswerf etc)

Optimalisatie koppeling datatransfer badeend met voorspellings-model Experimentele ontwikkeling Deltares: ontwikkelt voorspellingsmodel zet datatransfer op Waterschappen: leveren extra data aan (in situ metingen uit reguliere bemonstering) IHC: reviewer → draagt eisen en behoeftes aan

Publicatie schrijven Industrieel Deltares: neemt leiding in het schrijven Waterschappen: mede-auteurs IHC: mede-auteur

Verwachtte resultaten

Volgnr Wat Wanneer (jaar)
1 Resultaten veldwerk - Hoe efficiënt worden algen geoogst? - Wat is de impact op het ecosysteem impact? - Aanzet business model (wat kost het?) 2019
2 Badeend / Kuiken (verbeterd prototype) - Koppelend vaartuig voor opvang algen 2020
3 Gekoppeld numeriek model aan badeend (inwinning sensor data en doorgeven algenoogst aan model) 2020
4 Artikel in H2O 2020

Innovativiteit

Innovatieve elementen: - Autonoom varen hiertoe wordt samengewerkt met Waternet/MIT (Nautonomous project) en de TUD Kroboot (https://kroboot.com) - Robotica serie handelingen (positioneren koppelen sensor waarnemen oogsten) met autonome vaartuigen Koppeling numeriek model en robot vaartuig met feedback op de systeem impact

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Projectleider(s):
Arjan Wijdeveld

Partners

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Hoogheemraadschap van Rijnland
  • IHC MTI B.V.
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten

Verbetering en validatie algenoogstboot-2020-3

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?