Verbinding tussen de ondergrondse infrastructuur en de grond

Samenvatting project

De energietransitie in Nederland vereist een versnelling in de aanleg van leidingen en kabels om nieuwe energiedragers zoals waterstof, groen gas, groene elektriciteit en warmte naar de gebruikers te transporteren. De aanleg van de nieuwe kabels en leidingen neemt veel ruimte in beslag doordat er wordt uitgegaan van een slechte of een ontbrekende verbinding met de grond. Door gebrek aan kennis omtrent de verbinding tussen de grond en de kabel of leiding is er tegenwoordig veel ruimte nodig. Bij het beschikbaar komen van kennis omtrent de verbinding tussen de verschillende grondsoorten door proeven en modellen bestaat de mogelijkheid om de verbinding te verbeteren door toepassing van additieven of door aanpassing van de oppervlakken van de kabels en leidingen

Doel van het project

De primaire doelstelling van Nexum terram is dat er een beter inzicht is in de verbinding tussen ondergrondse infrastructuur en de verschillende grondsoorten. De secundaire doelstelling is het aanpassen van de oppervlakken van kabels en leidingen om de verbinding te verbeteren.

Motivatie

Het onderzoek Nexum Terram past o.a. onder de kennis- en innovatieagenda zoals deze definitief is vastgesteld. Het onderzoeksvoorstel draagt bij aan de deltatechnologie missie C, Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied. In de omschrijving van missie C3, Waterrobuust en Klimaatbestendig stedelijk gebied wordt de benodigde ruimte voor groen en water benadrukt. Door het niet meer nodig zijn van ruimte voor ondergrondse infrastructuur door meer inzicht en een verbeterde verbinding van de benodigde infrastructuur met de ondergrond komt er ruimte beschikbaar die gebruikt kan worden voor groen en water.
Het onderzoeksvoorstel sluit goed aan bij Missie F Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta. Meer specifiek betreft het de aansluiting bij F4 Water als energie bron. Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving vereist eveneens aanleg van infrastructuur die transport van warmte en koude mogelijk moet maken. De verbeterde verbinding tussen de grond en de warmteleiding en de aanpassing van het leidingoppervlak zal de benodigde ruimte voor de expansielussen in het ontwerp van warmteleidingen aanzienlijk verkleinen.

Locatie

Niet ingevuld

Uitgevoerde acties

In het onderzoek Nexum Terram werken een kennisinstituut een distributeur van nieuwe energiedragers samen met een adviesbureau en een technisch bureau en een coatingfabrikant. In een viertal werkpakketten die hieronder zijn benoemd wordt inzicht verkregen met behulp van testen en analyse van de testgegevens door middel van model berekeningen, zodat innovatie van kabels en leidingoppervlakken mogelijk wordt gemaakt.

WP 1 Ideeën uitwerken voor modellen en testequipment
Brainstormen (Fundamenteel onderzoek)
Trekker: DSA en Deltares
Medewerking van: Gasunie, Tebodin en TDC

WP 2 Verbeteringen aanbrengen leiding oppervlakken
Testen (Industrieel onderzoek)
Trekker: TDC
Medewerking van: Gasunie, Deltares

WP 3 Voorspelling door model en uitvoeren van testen
Analyseren (Experimentele ontwikkeling))
Trekker: Deltares
Medewerking van: Tebodin

WP 4 Synthese met nieuwe kennis verbinding infrastructuur en grond
Innoveren (Industrieel onderzoek)
Trekker: Deltares
Medewerking van: Gasunie, Tebodin, DSA en TDC

Verwachtte resultaten

Rapport test equipment voor onderzoek verbinding grond en leiding en te gebruiken model - 2023

Coating product met beschrijving - 2024

Rapportage Analyse resultaten van de testen en publicatie in vakblad inclusief model berekeningen - 2024

Presentatie resultaten model en testresultaten op Infratech en Pipeline technology conference - 2024

Innovativiteit

Het effect van de grondeigenschappen en het effect van de ook gemodificeerde leiding oppervlakken op de verbinding tussen ondergrondse infrastructuur en de verschillende grondsoorten.

Valorisatie

Deltares
testequipment voor lab testen
Kabel- en leidingeigenaren
en fabrikanten van leidingen en coatings
TDC international
coating
Kabel- en leidingeigenaren
en ingenieursbureaus
Deltares TDC, Tebodin, Gasunie
testresultaten
Kabel- en leidingeigenaren
en ingenieursbureaus
Deltares TDC Tebodin en Gasunie
model
Kabel- en leidingeigenaren
gemeenten, waterschappen en ingenieursbureaus

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

- Welk ‘product’
- IP bij welke partner(s)
- Hoe wordt dit product toegankelijk gemaakt

- Rapportage brainstorm sessies
- Ontwikkelende IP bij onderzoeksinstelling; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag
- De originele gegevens van de brainstorm sessies zijn enkel toegankelijk voor projectmedewerkers van DSA en Deltares. Afgeleide gegevens zijn toegankelijk.

- Test equipment
- Ontwikkelende IP bij onderzoeksinstelling; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag
- Het product is vrij toegankelijk voor gebruikers

- Model
- Ontwikkelende IP bij onderzoeksinstelling; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag
- Het product is vrij toegankelijk

- Ontwikkelde coatings
- Ontwikkelende IP bij fabrikant; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag
- Het product is vrij toegankelijk voor gebruikers

- Rapportage test resultaten
- Ontwikkelende IP bij onderzoeksinstelling; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag
- De database met originele laboratorium data is enkel toegankelijk voor projectmedewerkers van Deltares. Afgeleide gegevens zijn toegankelijk middels de grafieken en tabellen in de rapportages

- Synthese rapport
- Ontwikkelende IP bij onderzoeksinstelling; aangeleverde kennis met IP blijft bij de partij waar het IP al lag
- Het product is vrij toegankelijk

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De voortgang wordt via nieuwberichten op de websites van de deelnemende partijen gezet. De op te leveren producten worden tijdig aangekondigd op de websites en zullen via de websites beschikbaar worden gesteld. Vanzelfsprekend zal ook van de TKI website gebruik worden gemaakt.

Projectvoorwaarden

Het consortium zal een samenwerkingsovereenkomst sluiten die aan de eisen van de regeling tegemoet komt.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Er is geen projecteigenaar aan dit project toegekend.
Er is geen projectleider aan dit project toegekend.

Partners

  • DSA
  • Nederlandse Gasunie N.V.
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TDC international AG
  • Tebodin Bilfinger
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten


Er zijn nog geen resultaten voor dit project.