Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond

Samenvatting project

In de Rijn-Maasmonding (RMM) wordt jaarlijks grote hoeveelheden sediment gebaggerd om de vaarwegen en havens op diepte te houden. Een groot deel van het schone sediment wordt gedeponeerd op loswallen op zee. Het transporteren en re-alloceren van baggerspecie leidt tot milieu- en natuurbelasting, CO2 uitstoot en hoge kosten voor het reguliere baggeronderhoud. Daarnaast is elders in de RMM behoefte aan sediment voor erosiebestrijding, natuurontwikkeling en -herstel, waterveiligheid en het tegengaan van bodemdaling. Tot slot is op de lange termijn sediment nodig om mee te kunnen groeien met toenemende zeespiegelstijging.
De uitdaging is om een deel van het gebaggerd sediment zolang mogelijk in het rivier-kust systeem te houden en nuttig toe te passen voor ecologische en morfologische doelen. Door het gebaggerd sediment dichter bij de winlocatie toe te passen kunnen de onderhoudskosten en de transportkosten dalen en de milieubelasting verminderen en meerwaarde ontstaan voor natuur, biodiversiteit, waterveiligheid en leefbaarheid.

Om de stap te zetten naar een duurzamer sedimentbeheer in de RMM hebben het havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat (WNZ en WVL), het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Waterschap Hollandse Delta, Wageningen Marine Research, Deltares en het baggerbedrijf de Vries & van de Wiel het initiatief genomen voor een Proeftuin Duurzaam Sedimentbeheer. Het doel van de proeftuin is het ontwikkelen van een strategie voor duurzaam sedimentmanagement in de Rijn-Maasmonding. Dit doen we door nieuwe opschaalbare inrichtingsconcepten voor het vasthouden en toepassen van sediment met zoveel mogelijk toegevoegde waarde te ontwikkelen die passen bij het economisch belang en de stedelijke context van het gebied. Door deze concepten in verschillende proeflocaties in samenwerking met reeds geplande onderhouds- en ontwikkelprojecten te testen en te monitoren kan de strategie worden getoetst, aangepast en verrijkt.

Doel van het project

Het doel van de proeftuin is het ontwikkelen van een strategie voor duurzaam sedimentmanagement in de Rijn-Maasmonding. Dit doen we door nieuwe opschaalbare inrichtingsconcepten voor het vasthouden en toepassen van sediment met zoveel mogelijk toegevoegde waarde te ontwikkelen die passen bij het economisch belang en de stedelijke context van het gebied. Door deze concepten in verschillende proeflocaties in samenwerking met reeds geplande onderhouds- en ontwikkelprojecten te testen en te monitoren kan de strategie worden getoetst, aangepast en verrijkt.

Motivatie

Volgt

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

Volgt

Verwachtte resultaten

Volgt

Innovativiteit

Volgt

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Projectleider(s):
Kees Sloff

Partners

 • Ark
 • Buro Waterfront
 • De Vries & van de Wiel
 • DEME Infra NL B.V.
 • EcoShape
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Philip Drontmann Alliantiemanager
 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat WVL
 • Smartport
 • Stichting Deltares (Delft)
 • Stichting het Wereld Natuur Fonds Nederland (WNF)
 • TKI Deltatechnologie
 • TU Delft
 • Wageningen Marine Research
 • Waterschap Hollandse Delta

Resultaten

Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond-2023-2

Omschrijving

master thesis
Author: Kouwenhoven, Tors (TU Delft Civil Engineering & Geosciences)
To reference this document use:
http://resolver.tudelft.nl/uuid:cdc5d5e1-113a-4ac2-8d71-dffc650643ed

Wetenschappelijke publicatie?

Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond-2023-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Aantal
1
Omschrijving

MSc thesis
Author: Broeders, Sander (TU Delft Civil Engineering & Geosciences)

Wetenschappelijke publicatie?

Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond-2023-1

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Omschrijving

 Het PSR project heeft geleid tot zandsuppletie in kribvak 9 in de Nieuwe Waterweg (Landtong) en in een erosiekuil bij Zwijndrecht in de Oude Maas. Ontwerp van de uitvoering, en de vervolgmonitoring zijn onderdeel van PSR. Dit heeft geleid tot diverse databases.
 Voor de 2 in uitvoering genomen pilots zijn korte films gemaakt en zijn door diverse partners persberichten, linkedin meldingen en website bijdragen gezorgd voor publiciteit. Diverse media hebben dit opgepakt (o.a. WaterForum, NRC, H2O, CEDA, Rozenburgs Courant, etc.).
 Er is een informatiebord geplaatst bij de pilot Groene Poort.
 Tijdens ontwerpfases hebben diverse workshops plaatsgevonden: het materiaal en verslag van deze workshops zijn vastgelegd, maar niet op de wiki gezet
 Er is een artikel in Land&Water verschenen van de SedimentAtlas. Het instrument en de data is niet beschikbaar voor publiek vanwege de eigendom van gegevens van HBR en de Vries en van de Wiel.
 De ecologische kennis voor opschalen van de proeftuinen is vastgelegd in een brochure van ARK.
 De website proeftuinsediment.nl is beschikbaar voor informatie over de pilots.

Wetenschappelijke publicatie?