WANDA Ontwikkelingen tbv veilig robuust en optimaal leidingtransport in dichtbevolkte deltasteden

Samenvatting project

WANDA is gericht op veilig, betrouwbaar, robuust en energie-efficiënt leidingtransport en wordt veel gebruikt in de watersector (drink- en afvalwater), door energiebedrijven (koelwater, warmte/koudenetten), in de olie/gas industrie en haar toeleveranciers (ir-bureaus, pompfabrikanten); zie hiervoor ook de klanten in het spreadsheet. Veilige, robuuste en energie-efficiënte leidingsystemen zijn essentieel voor een comfortabele leefomgeving in dichtbevolkte delta’s.

Doel van het project

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:1. Opzetten validatie database voor waterslag software2. Ontwikkeling Data validatie tools3. Ontwikkeling en implementatie van modelkalibratie algoritmes4. Validatie metingen van be- en ontluchters5. Validatie metingen voor het dynamisch gedrag van pompen

Motivatie

WANDA ontwikkelingen passen direct in innovatiethema’s Waterbeheer (sturing poldergemalen en stedelijke rioolgemalen) en Duurzame aanleg beheer en onderhoud. Waterbeheer: DSS voor sturing gemalen grondwater opslag en gebruik. Duurzame aanleg B&O: Wanda stelt beheerders en ingenieurs in staat om snel veilig en efficiënt onderhoud en wijzigingen aan leidingsystemen te maken door goede analyse mogelijkheden en inzicht te geven in het hydraulisch functioneren van het systeem. Doel van het project is het verkrijgen van meetdata voor de validatie van de hydraulische leidingsimulatie software (bijvoorbeeld Wanda) en het ontwikkelen van nieuwe kennis en tools voor de kalibratie van hydraulische modellen.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:1. Opzetten validatie database voor waterslag software2. Ontwikkeling Data validatie tools3. Ontwikkeling en implementatie van modelkalibratie algoritmes4. Validatie metingen van be- en ontluchters5. Validatie metingen voor het dynamisch gedrag van pompen

Verwachtte resultaten

Gedurende het project zullen verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven worden waarin de resultaten van het onderzoek beschreven worden. De verkregen data wordt direct gebruikt om de Wanda software te verbeteren (verbeteringen aan de software worden betaald vanuit Deltares budget niet vanuit TKI budget). Deze verbetering worden ook geleverd in een nieuwe versie van Wanda aan de projectpartners. Als het project positief verloopt komt er een verbeterde Wanda versie. Dan zullen de partners die allen Wanda gebruikers zijn Wanda blijven gebruiken. De PPS zal dan dus doorlopen en misschien zelf groter worden.

Innovativiteit

Het overgrote deel van de simulatie software voor leidingsystemen is niet gevalideerd. Er is op dit moment geen algemene “benchmark” voor leiding-simulatie software. Met dit project zal er een database van validatie metingen worden opgezet die kan worden gebruikt als benchmark voor simulatie software. De in dit voorstel genoemde experimenten zullen nieuwe kennis en ervaring opleveren die gebruikt kan worden voor het verbeteren van kalibratie van hydraulische modellen.

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Michiel Tukker
Projectleider(s):
Michiel Tukker

Partners

  • N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
  • Stichting Deltares (Delft)
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten


Er zijn nog geen resultaten voor dit project.